Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-102/25.03.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VII-23 и УПИ IX-23, квартал 12 по плана на с. Младежко.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-104/25.03.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот II-66,67 в квартал 18 по плана на с. Визица.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-103/25.03.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот III-233 и УПИ IV-234, квартал 12 по плана на с. Стоилово.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава:
В Държавен вестник бр. 24/23.03.2021 г. е обнародвано обявление за проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Нов електропровод 110 кV от новопроектирана ФЕЦ „Малко Търново" в ПИ 46663.52.588, м. „Добържана", гр. Малко Търново до подстанция „Малко Търново" в ПИ 46663.501.60".

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Созопол, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни.

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Созопол, уведомява безработните лица, че към март 2021 г разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.03.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

ДО 

ДОНЧО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

 

Община Малко Търново, уведомява заинтересованото лице, че е издадeн протокол от 18.02.2021 г, относно състоянието на масивна жилищна сграда. С пълния текст на съобщението може да се запознаете в прикачения файл.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 195 /сто деветдесет и пет/ вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Сухопътни войски.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 3К-74/10.03.20201 г. на кмета на Община Малко Търново е одобрен подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот III, квартал 14 по плана на с. Бяла вода.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 3К-75/10.03.20201 г. на кмета на Община Малко Търново е одобрен подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VI-194, УПИ VIII и УПИ IХ, квартал 13 по плана на с. Звездец.

Община Малко Търново уведомява "Странджа-Еко-Йоанна Атанасова Христо Атанасов", че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-165, кв. 1 по плана на с. Заберново.

Община Малко Търново уведомява Керка Стоянова Мелехранова, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.02.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява Димо Стойчев Тодоров, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

Община Малко Търново умедомява Светлана Анастасова Шишкова - Маринова, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

Община Малко Търново умедомява Калинка Георгиева Богданова, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

Община Малко Търново уведомява Мария Георгиева Фучеджиева, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-28/02.02.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ V-110 и УПИ VI-110, кв.14 по плана на с.Евренозово.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-33/03.02.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено обособяването на нов самостоятелен урегулиран поземлен имот – IX с отреждане „за паркинг и автобусна спирка „ в квартал 28 по плана на гр.Малко Търново.

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре