Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново уведомява ДОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПыР и ПУП - ПР за УПИ XII, кв. 4 по плана на с. Заберново, състоящ се в обособяване на пет нови урегулирани поземлени имота. Проектирана е нова улица с ширина 9 м, от които 6 м улично платон и 1,5 м тротоар от двете страни за осигуряване на транспортен достъп на УПИ XII и УПИ XIII. Дължината на улицата е под 100 м и поради това не се предвижда обръщало. Улицата разделя бивш УПИ XII, кв. 4 на два квартала - кв. 4 на юг и нов кв. 20 на север.
Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ДОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПР за УПИ XII, кв. 4 по плана на с. Заберново, състоящ се в обособяване на пет нови урегулирани поземлени имота. Проектирана е нова улица с ширина 9 м, от които 6 м улично платон  и 1,5 м тротоар от двете страни за осигуряване на транспортен достъп на УПИ XII и УПИ XIII. Дължината на улицата е под 100 м и поради това не се предвижда обръщало. Улицата разделя бивш  УПИ XII, кв. 4 на два квартала - кв. 4 на юг и нов кв. 20 на север.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е  уведомен.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-317/20.07.2022 г., е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина. За допълнителна информация отворете прикачения файл.

Общинска служба по земеделие – Бургас – офис Малко Търново на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Малко Търново, че към 02.08.2022г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Малко Търново съобщава: че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сграда за сезонно ползване и водоснабдяванеот съществуващ подземен водоизточник - сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 27022.29.98 по кадастралната карта на с. Евренозово, община Малко Търново, с възложител Ивайло Тодоров.

Община Малко Търново уведомява СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРУДОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III-73, кв. 9 по плана на с. Стоилово, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и II-72 по имотните граници на поземлен имот 73. Новообразуваният урегулиран поземлен имот III-73 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване, съществуващата сграда, която е жилищна се запазва.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЯНИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Ii-335 кв. 29 по плана на с. Стоилово, състоящо се в разделяне на УПИ II-335 на два нови урегулирани поземлени имота по имотни граници. Новообразуваните УПИ II - 335 и XXV-393 се отреждат "за жилищно застрояване".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.07.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява "БИОКОГЕНЕРАЦИОННА МОЩ" ЕООД, че е издадена заповед № ЗК-295/22.06.2022 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ да ПИ 46663.501.1430 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, за който е отреден УПИ II за терен за МПСкв. 61 по регулационния план на гр. Малко Търново, състоящ се в изместване на югоизточната граница на УПИ по имотната граница на поземлен имот 46663.501.1430. Разделяне на УПИ II на седем нови урегулирани поземлени имота: УПИ II - с отреждане "обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ VII - с отреждане "за обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ VIII - с отреждане "за обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ IX - с отреждане "за обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ X - с отреждане "за производство на мляко и млечни продукти" и УПИ XI - "за трафопост".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

Община Малко Търново уведомява ТОДОР ДИМОВ РАЕВ, че е издадена заповед № ЗК-288/20.06.2022 г , относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-15 и УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново, състояща се в обединяване на УПИ II-15 и частта на поземлен имот, попадаща в рамките на УПИ X-15 в един нов УПИ II-15. Останалата част от поземлен имот 175 се отрежда за УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

Община Малко Търново уведомява ГАЛИНА РАЙЧЕВА КОПРИНКОВА, че е издадена заповед № ЗК-288/20.06.2022 г , относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-15 и УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново, състояща се в обединяване на УПИ II-15 и частта на поземлен имот, попадаща в рамките на УПИ X-15 в един нов УПИ II-15. Останалата част от поземлен имот 175 се отрежда за УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Военно окръжие II степен - Бургас съобщава, че със заповед № ЗРД-847/04.07.2022 г на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища, във воени формирования /в.ф./ от Сухопътните войски, както следва:

- в гарнизон София - 18 бр.;

- в гарнизон Стара Загора - 45 бр;

- в гарнизон Ямбол - 35 бр;

- във в.ф. 52740 Хасково - 20 бр;

- във в.ф. 34750 Карлово - 102 бр;

- в гарнизон Плевен - 30 бр;

- във в.ф. 54060 Шумен - 5 бр;

- във в.ф. 42600 Мусачево - 10 бр.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ДО 26.08.2022 Г

 

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg, в сградата на Военно окръжие II степен - Бургас на ул. "Цар Асен" № 4, на тел. 0882 55 20 09 и в офисите за военен отчет в общините.

Община Малко Търново уведомява АНДРЕЙ КИРЯЗОВИЧ КОСТАДИНОВ, че е издаден протокол от 28.04.2022 г, относно състоянието на сграда в УПИ II-309, кв. 15 по плана на гр. Малко Търново: изгнили, проядени, разцепени греди и дъски; липсващи на места дъски от стрехата на покрива; паднали керемиди в собствения имот  и този на съседа. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за вътрешно преустройство, промяна предназначението и пристройка на съществуваща сграда „обществена тоалетна и охрана" в сграда за „обществена тоалетна и автобусна спирка" в урегулиран поземлен имот II, квартал 18 по плана на гр. Малко Търново.
Сградата се намира в общинския пазар и базари.
В момента предназначението ѝ е за обществена тоалетна и охрана. За нуждите на жителите и гостите на гр. Малко Търново сградата ще се преустрои в сграда за обществена тоалетна и автобусна спирка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свикваа заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.06.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Представители на община Малко Търново взеха участие в двустранен семинар за обмяна на опит в Осло, Кралство Норвегия чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени.

- Информация за посещението в Осло, Кралство Норвегия

- Презентации 

- Снимки

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски".

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.05.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Ръководството на община Малко Търново обявява на заинтересованите лица, че във връзка с разпоредбата на чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда са стартирани дейностите за актуализиране на Общинската програма за опазване на околната среда, като същата ще обхваща периода 2021-2028 г.
Във връзка с изготвянето на проекта в 20-дневен срок, считано от 17.05.2022 г., всеки който желае да се включи в подготовката на упоменатия по-горе стратегически документ, може да изпраща предложения на официалния имейл на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3.

Общинска администрация Малко Търново

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре