Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.10.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРУДОВА, че е издадена заповед № ЗК-476/27.09.2022 г, относно одобряване на частичното изменение на ПУП - ПРП за УПИ III-73, кв. 9 по плана на с. Стоилово, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ III-73  и УПИ II-72 по имотните граници между двата поземлени имота. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда Община Малко Търново съобщава: че е постъпило инвестиционна предложение по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУПИОВОС за "ИЗграждане на четири сгради и барбекю в ПИ с идентификатор 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново", възложител "Ками Вайн" ООД.

"Електроразпределение Юг" ЕАД град Приморско, уведомява заинтересованите страни, че поради профилактика и ремонт в трафопост ще има смушения в електрозахранването за живущите в ж.к. "Майор Вишняев", ул. "Паньо Ангелов", ул. "Марица", ул. "Петко Напетов", ул. "Странджа", ул. "Рила" от 17.10.2022 до 18.10.2022 г в интервала от 09:00 - 16:00 ч.

Община Малко Търново, уведомява ТОДОР МИЛЧЕВ РУСИНОВ, МАРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ПЕЦА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА, ДОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, че е издадена заповед № ЗК- 434/05.07.2022 г, относно одобряване на частичното изменение на ПУП - ПР за УПИ XII, кв. 4 по плана на с. Заберново, състояща се в обособяване на шест нови урегулирани поземлени имота в кв. 4 и един новообразуван в кв. 20. Проектирана е нова улица за осигуряване на транспортен достъп на УПИ XII и УПИ XIII. Улицата разделя бивш УПИ XII кв. 4 на юг и нов кв. 20 на север. Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

На основание чл. 15, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Малко Търново съобщава, че има издадено решение № БС-116 - ео/2022 г на Директора на РИОСВ - Бургас за ПУП - ПП за външно ел. захранване на обект "Вилна сграда" в ПИ с идентификатор 69328.102.213, м. "Край село - СГР", землище с. Стоилово, Община Малко Търново" с възложител "Електроразпределение ЮГ" ЕАД.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Община Малко Търново съобщава: че има инвестиционно предложение за "Изграждане на четири вилни сгради и барбекю в ПИ с идентификатор 48667.85.56 по КК на с. Младежко община Малко Търново", с възложител "Ками Вайн" ООД.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.09.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На 17.09.2022 г. Община Малко Търново за поредна година ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно".
В кампанията са изявили желания да се включат следните населени места от общината: гр. Малко Търново, с. Звездец, с. Бръшлян, с. Стоилово, с. Младежко и с. Граматиково.
Местата в гр. Малко Търново, определени за почистване, са: Градски парк и междублоковите пространства.
Приканваме всички жители на града и населените места на общината да се включат в кампанията, като почистят площите пред и около домовете си. Отпадъците трябва да са събрани в чували и да са поставени до контейнерите за битови отпадъци. В рамките на деня, същите ще бъдат събрани и извозени до общинското депо.
Във връзка с провеждане на инициативата са осигурени чували и ръкавици. Помощните материали се намират в сградата на общинска администрация Малко Търново /дежурната стая/ и ще се раздават от Дежурния на общината в петък /16.09.2022 г./ За селата материалите ще се раздават от кметските наместници.
НЕКА ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ ГРАДА И ДЪРЖАВАТА НИ ПО-ЧИСТИ И ПО-КРАСИВИ И ДА ПОМОГНЕМ

...

"Електроразпределение Юг" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради ремонтни дейности на трафопост в дните от 19.09.2022 г до 21.09.2022 г от 09:00 до 16:00 ч, ще има смущения или ще са без електрозахранване ж.к. "Майор Вишняев", ул. "Паньо Ангелов", ул. "Марица", ул. "Петко Напетов", ул. "Странджа" и ул. "Рила".

От Дружеството се извиняват за причиненото неудобство!

Община Малко Търново уведомява РОСИЦА ДИМОВА МОРЕЕВА, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II кв. 29 по плана на гр. Малко Търново, идентичен с ПИ с идентификатор 46663.501.1852.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява живущите в бл. 2, вх. 2, ул. "Янко Карагяуров", че е изготвен проект за подробен устроъствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II кв. 29 по плана на гр. Малко Търново, идентичен с ПИ с идентификатор 46663.501.1852.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

 

Община Малко Търново уведомява живущите в бл. 2, вх. 1, ул. "Янко Карагяуров",  че е изготвен проект за подробен устроъствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II кв. 29 по плана на гр. Малко Търново, идентичен с ПИ  с идентификатор 46663.501.1852.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.08.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ИВАНОВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III-73 кв. 9, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и II-72 по имотни границина поземлен имот 73. Новообразуваният урегулиран поземлен имот III-73 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване, съществуващата сграда, която е жилищно се запазва.

Настоящото съобщение бе зелепено на имота и удостоверяван, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ №38, част от УПИ XIV - 38, УПИ XVI -38, кв. 4 по плана на с. Евренозово, състоящо се в промяна на кадастралните граници на поземлен имот 38 по регулационната граници, разделяне на УПИ XIV-38 и XVI-38 на два нови поземлени имота.
Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЗДРАВКО АТАНАСОВ БЕЛЕВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ №38, част от УПИ XIV - 38, УПИ XVI -38, кв. 4 по плана на с. Евренозово, състоящо се в промяна на кадастралните граници на поземлен имот 38 по регулационната граници, разделяне на УПИ XIV-38 и XVI-38 на два нови поземлени имота.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ДОРА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПУЗ за УПИ II-335 кв. 29 по плана на с. Стоилово, състоящо се в разделяне на УПИ II-355 на зва нови урегулирани поземлени имота по имотни граници. Новообразуваните УПИ II-335 и УПИ XXV-393 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПУЗ за УПИ II-335 кв. 29 по плана на с. Стоилово, състоящо се в разделяне на УПИ II-355 на зва нови урегулирани поземлени имота по имотни граници. Новообразуваните УПИ II-335 и УПИ XXV-393 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре