Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново съобщава, че на 17.06.2021 г ще се извършват планови профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения от Електроразпределение Юг ЕАД. В периода от 08:30 - 16:45 ч ще има прекъсване на ел. захранването на ул. "Княз Борис I".

Община Малко Търново уведомява Златка Стоянова - Базил, че е издадена Заповед № ЗК-215/31.05.2021 г, относно попълването на кадастралния план на село Стоилово.

Община Малко Търново уведомява Тодор Николов Тодоров, че е изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ XV-309 и УПИ XIV кв. 25 по плана на с. Стоилово.

Съобщение за издадена Заповед №ЗК-139/20.04.2021г.
Публикувано на: вторник, 01 юни 2021г.

Община Малко Търново съобщава Заповед №ЗК-139/20.04.2021г. на Кмета на Община Малко Търново

Община Малко Търново, съобщава на Димитрина Георгиева Иванова , с адрес: гр. Бургас кс. "Меден рудник", №174, вх.1, ет.4, ап.27 че е издадена Заповед №ЗК-139/20.04.2021г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на : паянтова жилищна сграда находяща се в УПИ I-240 кв.25 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №ЗК-139/20.04.2021г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на оспорване чрез Община Малко Търново пред Бургаски административен съд в 14-/четиринадесет/дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко Търново

 

Община Малко Търново съобщава на "САМАС" ООД с. Евренозово, че е издадена заповед № ЗК-143/22.04.2021 г, относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ на с. Евренозово за кв. 14 , УПИ V-110, УПИ VI - 110 в един общ УПИ V, който се отрежда в "къща за гости".

Община Малко Търново съобщава, че със заповед № ЗК-186/21.05.2021 г на Кмета е одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот VIII-325, 325, кв. 26 по плана на с. Стоилово.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.05.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-168/ 12.05.2021г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработването на Подробен устройствен план -

Община Малко Търново уведомява Йорданка Георгиева Цветкова, че е издадена заповед № ЗК-74/10.03.2021 г, относно одобряване изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ VI - 194, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 13 с. Звездец.

Община Малко Търново уведомява Димитър Вълчев Капинов, че е издадена заповед № ЗК-74/10.03.2021 г, относно одобряване изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ VI - 194, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 13 с. Звездец.

Съобщение за издадена Заповед №ЗК-96/23.03.2021г.
Публикувано на: сряда, 28 април 2021г.

Община Малко Търново съобщава Заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново

Община Малко Търново, съобщава на Марина Атанасова Янгьозова, с адрес: гр. Бургас кс. "Изгрев", №21, вх.5, ет.8, ап.21 че е издадена Заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на : паянтова жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-240 кв.25 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на оспорване чрез Община Малко Търново пред Бургаски административен съд в 14-/четиринадесет/дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко Търново

 

Община Малко Търново уведомява Ганка Илиева Байчева, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ  за УПИ VIII-325, 326, кв. 26 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява "Странджа Еко - Йоанна Атанасова Христо Атанасов", че е издадена заповед № ЗК-97/24.03.2021 г за одобряване изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ I-165, кв. 1 по плана на с. Заберново.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили и в Централно военно окръжие.

Община Малко Търново Ви уведомява, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сирената система на 28.04.2021 г /сряда/, ще се извърши контролирано пускане на сирените, по подготовка на тренировката по оповестяване на страната на 02.06.2021 г

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общинския съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.04.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище "Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-129/14.04.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XV-309 и УПИ XIV-308, квартал 25 по плана на с. Стоилово.

Допълнение към Заповед № 23/02.02.2021 г относно забраната на паша на селскостопански животни в горски фонд на територията на община Малко Търново.

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2021 г – 31.10.2021 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре