https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.07.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

Министерство на отбраната на Република България набира кандидати – лекари и стоматолози, за приемане на офицерска служба в Българската армия.

 Детска градина "Юрий Гагарин" гр.Малко Търново

ЗАПОВЕД

За определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

№: 106 / 09.07.2019 година

На основание чл.13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предлагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Детска градина "Ален мак" с.Звездец

ЗАПОВЕД

За определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

№44/12.07.2019 година

На основание чл.13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предлагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 294/12.07.2019 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

В Дъжавен вестник брой 54 от 09.07.2019 г. е обнародвано съобщение за изготвен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение“, за землищата на гр. Малко Търново, с. Евренозово, с. Звездец, с. Бръшлян и с. Близнак.

Уважаеми родители, 

във връзка с провеждането на санитарно хигиенни дейности през летния сезон в ДГ "Ален мак" с. Звездец, със заповед на Кмета на Община Малко Търново,  летния период от 08.07.2019 г до 30.08.2019 г се обявява за неучебен.

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко" в ДГ "Ален мак", село Звездец.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 16.07.2019, от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Отркита е процедура за провеждане на таен търг на 15.07.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 15 от общинския поктрит пазар, находящ се на улица "България" гр. Малко Търново.

Община Малко Търново напомня на собствениците на домашни кучета, че следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко", ДГ "Юрий Гагарин", гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.06.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на имот № 010041, в землището на с. Звездец, м. "Край село".

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.05.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

Съобщение

Дата на обнародване: 16.05.2019г.
На основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство н територията, Община Малко Търново съобщава: Със Заповед № 193/15.05.2019г. на Кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот ПИ 046018, местност „Край село", землището на с.Бяла вода.     

Съобщение

Дата на обнародване: 16.05.2019г.
На основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство н територията, Община Малко Търново съобщава: Със Заповед № 192/15.05.2019г. на Кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот УПИ І – индивидуално, комплексно жилищно строителство, кв.50 по плана на с.Граматиково.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси във връзка с Решение № 434 от 24.03.2019 г. на Общински съвет Малко Търново

З   А   П   О   В   Я   Д   В   А   М

Откривам процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 13.05.2019 г. от 14:00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

Община Малко Търново

Протокол за окончателно разпределение на имотите по ЧЛ.37  и АЛ.6 И АЛ 7 от ЗСПЗЗ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на чл. 9 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и взето решение от Общински съвет Малко Търново за създаване на доброволно формирование на територията на Община Малко Търново, се удължава срока за приемане на документи .

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.04.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре