Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.09.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново, уведомява ГЕОРГИ БАГОЕВ ГЕОРГИЕВ, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново, уведомява ПЕТКО РАЙКОВ КАЛОЯНОВ, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа" и през 2022 год.

Община Малко Търново, уведомява ИРИНА КИРОВА БОДУРОВА, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново, уведомява ЮЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново, уведомява МАРА СТОЯНОВА МЪНЕВА, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново, уведомява ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48  по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-290/06.07.2021 г е допусната промяна на плана за регулация и застрояване за УПИ XXIV кв. 2 по плана за регулация на гр. Малко Търново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: с Решение № 242 взето с протокол 22/28.07.2021 г е разрешено изработването на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 46663.67.783 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, местността "Станково", община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява КРАСИМИР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ, че е издадена заповед относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.522.48 м. "Вълково мълклище", землище с. Граматиково.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25.08.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Във връзка с нормалното протичане на Националния възпоменателен събор в м. Петрова нива посветен на 118 - та годишнина от Илинденско - Преображенското въстание е издадена заповед, с която се забраняване паленето на открит огън. 

Община Малко Търново, уведомява Гина Стоянова Касърова, че е изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ V-16, кв. 10 по плана на с. Визица.

"Електроразпределение Юг" ЕАД уведомява заинтересованите страни, че поради извършване на дейност по "Ремонт и подмяна на Въздушна линия НН в село Бръшлян", в периода от 13.08.2021 г до 17.09.2021 г от 09:00 до 16:30 ч ще има планово прекъсване и смущения в електрозахранването в населеното място. Поетапното прекъсване ще се осъществява в работни дни.

 

Община Малко Търново, уведомява КРАСИМИР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ, че е издадена заповед ЗК-366/11.08.2021 г относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на местността "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Уважаеми дами и господа,
Общинската преброителна комисия за община Малко Търново, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Малко Търново.
Обучението ще се проведе в залата на Читалище „Просвета" на 30.08.2021 с начален час 10.00 часа.
Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.
За Преброяване'2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.
Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Демонстрационен проект "Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново", с възложител: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) община Малко Търново предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица информацията по приложение № 2 за запознаване и изразяване на становища.


Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Малкотърновска комуна" № 3, сградата на общинска администрация Малко Търново, ет. 2, стая 8


Информацията по приложение № 2 можете да намерите ТУК .

Община Малко Търново уведомява ПЕТЪР СТОЯНОВ МАРИНЧЕВ, че е издадено уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре