УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе на 13.03.2020 г. от 13.00 часа в Залата на НЧ „Просвета – 1914", на адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" № 20.