На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение:
„Хотел 3*, в УПИ УПИ ІІІ, квартал 30, с. Стоилово, община Малко Търново.


С възложител: „ДИСКОНТ 65" ЕООД