Регионална дирекция по горите и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, канят заинтересованите страни на 17.09.2018, от 13.00 ч в срадата на ТП "Държавно горско стопанство Малко Търново", на обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изрботени горскостопански карти.