https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.08.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.07.2020 година от 15:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 258/08.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-37, квартал 7 по плана на с. Заберново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 251/02.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VIII-за услуги, квартал 27 по плана на с. Бяла вода.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 233/23.06.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот 30020.20.93, м. „Край село", землище с. Заберново.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ!

Държавно предприятие "Българо - германски център за професионално обучение" Ви кани да се включите в пилотни обучения "Професионално ориентиране" в съчетание с две ключови компетентности.

Община Малко Търново съобщава за Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията

Община Малко Търново, съобщава на Костадин Димитров Димитров, с адрес: гр. Бургас ул. "Тодор Александров", №47 че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на строеж: "Септична яма" находящ се в УПИ VII-77, кв.9 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Малко Търново пред Административен съд - гр. Малко Търново в 14-дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко

...

 П О К А Н А

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново.

Уважаеми жители, Община Малко Търново уведомява всички собственици и ползватели на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип "заден двор" на територията на общината, че с приетите изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност,  е променен реда за регистрация на "животновъден обект - лично стопанство".

                                                                           СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 208/20.05.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-36 и УПИ VII-37 квартал 3 по плана на с. Близнак.

 

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, относно организацията по отварянето на детските градини в гр. Малко Търново и село Звездец и възстановяване на учебно - възпитателния процес.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната за периода от 14.05.2020 г до 14.06.2020 г, в прикачени файлове са публикувани заповеди на Министъра на здравеопазването за въведените мерки.

Във връзка с облекчаване на въведените противоепидемични мерки по време на извънредното положение, са издадени заповеди на Министъра на здравеопазването.

Във връзка със Заповед РД-01-250/05.05.2020 г на Министъра на здравеопазването е изменена и допълнена Заповед № 178/04.05.2020 г на Кмета на Община Малко Търново, касаеща забраната за посещения на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници.

На основание Заповед РД-01-249/03.05.2020 г на Министъра на здравеопазването се изменя Заповед № 105/13.03.2020 г на Кмета на Община Малко Търново, касаеща забраната за посещения на увеселителни и игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе - сладкарници и преустановяването на детските и женските консултации, профилактичните прегледи и имунизации.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 177/28.04.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XI-2, квартал 5 по плана на гр. Малко Търново.

Във връзка със заповед № РД-01-239/26.04.2020 г на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, отнасяща се до посещенията на градски парк и градина.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 158/16.04.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XI-1396, квартал 38 по плана на гр. Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.04.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре