Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново, уведомява ИРИНА КИРОВА БОДУРОВА, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново, уведомява ЮЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново, уведомява МАРА СТОЯНОВА МЪНЕВА, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Община Малко Търново, уведомява ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48  по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-290/06.07.2021 г е допусната промяна на плана за регулация и застрояване за УПИ XXIV кв. 2 по плана за регулация на гр. Малко Търново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: с Решение № 242 взето с протокол 22/28.07.2021 г е разрешено изработването на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 46663.67.783 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, местността "Станково", община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява КРАСИМИР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ, че е издадена заповед относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.522.48 м. "Вълково мълклище", землище с. Граматиково.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25.08.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Във връзка с нормалното протичане на Националния възпоменателен събор в м. Петрова нива посветен на 118 - та годишнина от Илинденско - Преображенското въстание е издадена заповед, с която се забраняване паленето на открит огън. 

Община Малко Търново, уведомява Гина Стоянова Касърова, че е изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ V-16, кв. 10 по плана на с. Визица.

"Електроразпределение Юг" ЕАД уведомява заинтересованите страни, че поради извършване на дейност по "Ремонт и подмяна на Въздушна линия НН в село Бръшлян", в периода от 13.08.2021 г до 17.09.2021 г от 09:00 до 16:30 ч ще има планово прекъсване и смущения в електрозахранването в населеното място. Поетапното прекъсване ще се осъществява в работни дни.

 

Община Малко Търново, уведомява КРАСИМИР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ, че е издадена заповед ЗК-366/11.08.2021 г относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на местността "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Уважаеми дами и господа,
Общинската преброителна комисия за община Малко Търново, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Малко Търново.
Обучението ще се проведе в залата на Читалище „Просвета" на 30.08.2021 с начален час 10.00 часа.
Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.
За Преброяване'2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.
Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Демонстрационен проект "Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново", с възложител: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) община Малко Търново предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица информацията по приложение № 2 за запознаване и изразяване на становища.


Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Малкотърновска комуна" № 3, сградата на общинска администрация Малко Търново, ет. 2, стая 8


Информацията по приложение № 2 можете да намерите ТУК .

Община Малко Търново уведомява ПЕТЪР СТОЯНОВ МАРИНЧЕВ, че е издадено уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК.

Облщина Малко Търново ви кани на официална церемония "Първа копка" на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в м. "Райков чукар" до с. Звездец.

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТКА ЯНЧЕВА КОВАЧЕВА, че е изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ III-234 и УПИ IV-234 кв. 12 по плана на с. Стоилово, състоящ се в обединяване на УПИ III-233 и УПИ IV-234 в един общ УПИ III-233, 234. 

ОБЯВА

На основание чл. 72, ал. 4  от ППЗСПЗЗ общинска служба по земеделие Бургас обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.07.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре