Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново информира жителите на Общината, че от 01.07. до 02.07.2021г. от 20.00 часа до 10.00 часа, ще се извърши дезинсекция на пълзящи насекоми.

29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Община Малко Търново, призовава всички участници в движението по пътищата към отговорно отношение на пътя.

Безопасността на движението по пътищата е ангажимент на цялото общество.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.06.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Уважаеми съграждани, 

Община Малко Търново ви уведомява, че има внесено в РИОСВ - гр. Бургас уведомление за инвестиционно предложение "Демонстрационен проект "Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново". 

Подробна информация за инвестиционното предложение може да прочетете ТУК

Община Малко Търново съобщава, че във връзка с подадено заявление е разрешено изготвянето на проект за изменение на ПУП - ПР и ПУР за УПИ IX-62, кв. 8 по плана на с. Заберново.

Община Малко Търново, съобщава че във връзка с постъпило заявление е разрешено изготвянето на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI-16, кв. 10 по плана на с. Визица.

Община Малко Търново, уведомява Ганка Илиева Байчева, че е издадена Заповед № ЗК - 186/21.05.2021 г, относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-325, 326, кв. 26 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново съобщава, че на 17.06.2021 г ще се извършват планови профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения от Електроразпределение Юг ЕАД. В периода от 08:30 - 16:45 ч ще има прекъсване на ел. захранването на ул. "Княз Борис I".

Община Малко Търново уведомява Златка Стоянова - Базил, че е издадена Заповед № ЗК-215/31.05.2021 г, относно попълването на кадастралния план на село Стоилово.

Община Малко Търново уведомява Тодор Николов Тодоров, че е изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ XV-309 и УПИ XIV кв. 25 по плана на с. Стоилово.

Съобщение за издадена Заповед №ЗК-139/20.04.2021г.
Публикувано на: вторник, 01 юни 2021г.

Община Малко Търново съобщава Заповед №ЗК-139/20.04.2021г. на Кмета на Община Малко Търново

Община Малко Търново, съобщава на Димитрина Георгиева Иванова , с адрес: гр. Бургас кс. "Меден рудник", №174, вх.1, ет.4, ап.27 че е издадена Заповед №ЗК-139/20.04.2021г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на : паянтова жилищна сграда находяща се в УПИ I-240 кв.25 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №ЗК-139/20.04.2021г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на оспорване чрез Община Малко Търново пред Бургаски административен съд в 14-/четиринадесет/дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко Търново

 

Община Малко Търново съобщава на "САМАС" ООД с. Евренозово, че е издадена заповед № ЗК-143/22.04.2021 г, относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ на с. Евренозово за кв. 14 , УПИ V-110, УПИ VI - 110 в един общ УПИ V, който се отрежда в "къща за гости".

Община Малко Търново съобщава, че със заповед № ЗК-186/21.05.2021 г на Кмета е одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот VIII-325, 325, кв. 26 по плана на с. Стоилово.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.05.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-168/ 12.05.2021г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработването на Подробен устройствен план -

Община Малко Търново уведомява Йорданка Георгиева Цветкова, че е издадена заповед № ЗК-74/10.03.2021 г, относно одобряване изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ VI - 194, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 13 с. Звездец.

Община Малко Търново уведомява Димитър Вълчев Капинов, че е издадена заповед № ЗК-74/10.03.2021 г, относно одобряване изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ VI - 194, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 13 с. Звездец.

Съобщение за издадена Заповед №ЗК-96/23.03.2021г.
Публикувано на: сряда, 28 април 2021г.

Община Малко Търново съобщава Заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново

Община Малко Търново, съобщава на Марина Атанасова Янгьозова, с адрес: гр. Бургас кс. "Изгрев", №21, вх.5, ет.8, ап.21 че е издадена Заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на : паянтова жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-240 кв.25 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на оспорване чрез Община Малко Търново пред Бургаски административен съд в 14-/четиринадесет/дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко Търново

 

Община Малко Търново уведомява Ганка Илиева Байчева, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ  за УПИ VIII-325, 326, кв. 26 по плана на с. Стоилово.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре