Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново уведомява "ИНТЕРКОМПЛЕКТ - Г" ЕООД, че е изготвен протокол за състоянието на триетажна масивна сграда с идентификатор17693.49.88.1 по кадастралната карта на с. Граматиково. 

Настоящото съобщение бе залепено на сградата и удостоверява, че адресата му е уведомен.

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Малко Търново уведомява за следното инвестиционно предложение: "Разширение чрез реконструкция и модернизация на съществуващ обект - фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 46663.52.479 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново", с възложител: "Алфа Енерджи МТ" ЕООД.

В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС , Община Малко Търново уведомява за следното инвестиционно предложение: "Изграждане на подстанция 35/110 kV към ФЕЦ 36MWp  в поземлен имот с идентификатор 46663.52.588, местност "Добържана", землище на град Малко Търново, община Малко Търново и изграждане на фотоволтаична PV централа с инсталирана мощност 36 MWp, находяща се в поземлени имоти с идентификатор 46663.52.587 и 46663.52.588 местност "Добържана", гр. Малко Търново, община Малко Търново, с възложител "Тракия МТ Солар" ЕООД.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.05.2023 година от 15:30 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Малко Търново уведомява за следното инвестиционно предложение: "Изграждане на подстанция 35/110 KV към ФЕЦ 36MWp в поземлен имот с идентификатор 46663.52.588, м. "Добържана", землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново. Предвижда се изграждане на две сглобяеми стоманобетонни сгради, коитоще включват помещения с необходимите пространствени параметри. Сградите ще бъдат изградени в южната част на имот 46663.52.588. 

Възложител: "Тракия МТ Солар" ЕООД

ПОКАНА

На 10.05.2023г. в 13:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Г. Кондолов – 1914" гр.Царево ще се проведе информационна среща с граждани. Срещата е свързана с изпълнението на проект №BG06RDNP001-19.610-0109-C01 „Подготвителна помощ за изготвяне на Стратегия за местно развитие на МИГ Царево Малко Търново" по Програма за развитие на селските райони, спечелен от „Местна инициативна група Царево Малко Търново".

Община Малко Търново уведомява заинтересованите страни, че има следното инвестиционна намерение: "УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КУЛТУРА В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО". 

Община Малко Търново Ви уведомява, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сиренната система на 28.04.2023 г /петък/, ще се извърши контролирано пускане на сирените, по подготовка на тренировката по оповестяване на страната на 02.06.2022 г – Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че обявените търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти на 26.04.2023 г, ще се проведат на резервната дата 03.05.2023 г. Срок за закупуване на тръжните документи за участие 03.05.2023 г.

За допълнителна информация тел. за връзка 05952 30-34 отдел "Общинска собственост".

Община Малко Търново уведомява СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА, МАРИЯ ДИМИТРОВА КУТЛЕВА - СТОЙЧЕВА, АСЕН ТОДОРОВ КАРАГЕОРГИЕВ, че е изготвен констативен протокол № П-1/27.05.2022 г за УПИ V-572, кв. 28 по плана на гр. Малко Търново, ПИ 46663.501.572 по КК на гр. Малко Търново.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.04.2023 година от 15:30 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява АСЕН ТОДОРОВ КАРАГЕОРГИЕВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III/ПИ 46663.501.573/ кв. 28 по плана на гр. Малко Търново. 

Настоящето съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КОЗЛОВСКИ, МАДЛЕН ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КОЗЛОВСКИ, че е изготвен констативен протокол № П-1/27.05.2022 г за УПИ V-572, кв. 28 по плана на гр. Малко Търново, ПИ 46663.501.572 по КК на гр. Малко Търново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява СВЕТЛОЗАР МИТКОВ ЯНЧЕВ, НЕДКО МАТЕЕВ ИВАНОВ и ЯНКА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА, че е издадена заповед № ЗК-134/16.03.2023 г относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI, УПИ VIII-68 и УПИ IX в един общ УПИ VI, който се отрежда "за хотел, ресторант и ФЕЦ" в устройствена зона "Жм".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен. 

Община Малко Търново уведомява ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III/ПИ 46663.501.573/ в кв. 28 по плана на гр. Малко Търново.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КОЗЛОВСКИ, ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КОЗЛОВСКИ, МАДЛЕН ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ ДИМИТРОВА МОСТРОВА, МАРИАНА ДИМИТРОВА КУТЛЕВА - СТОЙЧЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III /ПИ 46663.501.573/ в кв. 28 по плана на гр. Малко Търново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Община Малко Търново уведомява НИКОЛАЙ МАРИНОВ ВЪЛКОВ, че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I кв. 43 по плана на с. Граматиково, състоящо се в обособяването на три нови урегулирани поземлени имота. Общинската собственост от УПИ I се обособява в най-северната част като самостоятелен УПИ I-449 с отреждане "за магазин". Останалата по - голяма част от имота се разделя на два равностойни урегулирани имота/УПИ XII-449 и УПИ -449/ с отреждане "за жилищно строителство".

Настоящето съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЕЛЕНА ИЛИЕВА МОНЕВА, че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, кв. 43 по плана на с. Граматиково, състоящо се в обособяването на три нови урегулирани поземлени имота. Общинската собственост от УПИ I се обособява в най-северната част като самостоятелен УПИ I-449 с отреждане "за магазин". Останалата по - голяма част от имота се разделя на два равностойни урегулирани имота УПИ XII-449 и УПИ-449 с отреждане "за жилищно строителство".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверяв, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЕЛИСАВЕТА МИТКОВА ЯНЧЕВА, че е издадена Заповед № ЗК-134/16.03.2023 г за УПИ VI - за хотел, ресторант и ФЕЦ кв. 7 по плана на с. Младежко. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверя, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2023 г – 31.10.2023 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".
С оглед недопускане на пожари и намаляване на последиците от тях е необходимо да се предприемат следните мерки:
- Собствениците на земеделски земи трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
- Забранява се паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви.
- Забранява се паленето на открит огън на разстояние по - малко от 100м от границите на горските територии.
- Изхвърлянето на горими отпадъци да става на определените за целта места.
- Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
- Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места.
- Лице

...

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре