Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново уведомя  БЪРЗА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА и ИВАН ЖЕКОВ ПОПОВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПР за УПИ VIII-38, УПИ IX-36 и УПИ X-35 кв. 12 по плана на с. Визица, състоящо се в промяна на североизточната регулационна линия на УПИ IX-36 по имотна граница и обединяване на УПИ IX-36 с имота отреден "за озеленяване". Новият УПИ IX-36 се отрежда за "жилищна сграда".

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Уважаеми съграждани, във връзка с приемане на дейностите по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт" за доизграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво изпълняван от Министерство на вътрешните работи, е необходимо да бъдат извършени функционални тестове с реално задействане на сирените, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали. Провеждането им ще се състои на 17.11.2023 г, от 11:00 до 11:30 ч.

Община Малко Търново уведомява АТАНАС НИКОЛОВ КЕЛЕШЕВ, МАРА ГЕОРГИЕВА ГАЙДОВА, КЕРА ТОДОРОВА ГАЙДОВА, НИКОЛА ДИМИТРОВ ГАЙДОВ, че е издадена заповед № ЗК-567/24.10.2023 г, относно одобряване на ПУП - ПР за УПИ II - "за ресторант и сладкарница" кв. 21 по плана на с. Бяла вода, състоящ се в прекратяване съсобствеността между УПИ I и УПИ II, като уличната регулация се приведе по имотни граници. Сменя се отреждането на УПИ II от "за ресторант и сладкарница"в УПИ II-общ.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 17.11.2023 година (петък) от 15:00 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява ГЕОРГИ МИХОВ ГЕОРГИЕВ, че е издадена заповед № ЗК-567/24.10.2023 г относно одобряване на ПУП - ПР за УПИ I и УПИ II - "за ресторант и сладкарница" кв. 21 по плана на с. Бяла вода, състоящ се в прекратяване на съсобствеността между УПИ I и УПИ II, като уличната регулация се приведе по имотни граници. Сменя се отреждането на УПИ II от "за ресторант и сладкарница" в УПИ II- общ.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за планирането на социалните услуги и на основание изискванията на чл. 48, ал. 1 от същата АСП и общинските администрации имат задължението да оповестят изготвените Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от ДБ и Предложение за национална карта на социалните услуги, както и да организират тяхното обсъждане на общинско ниво. Същите бяха качени на сайта на общината на 11.10.2023 год.
В тази връзка Ви уведомявам, че на 06.11.2023 год. от 11,00 ч. в зала „Иван Стратиев" на Народно читалище „Георги Попаянов 1914" ще се проведе обществено обсъждане на изготвените Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от ДБ и Предложение за национална карта на социалните услуги.
Всеки, който желае да вземе отношение в обсъждането на горе цитираните документи, моля да заповяда.

Ръководство на

Община Малко Търново уведомява, че във връзка с получено писмо от Министерство на вътрешните работи, ще се проведе тест на Системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития BG-ALERT. Тестването се състои в получаване на мобилните телефони на съобщение, съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация /дори при активиран тих/безшумен режим/. Графика за тестването е следния:

21.11.2023 г, 12:00-12:30 ч за Област Бургас;

29.11.2023 г, 12:00 - 12:30 ч Национален тест

Община Малко Търново уведомява РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЯНГЬОЗОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПР, кв. 11 по плана на с. Стоилово, състоящо се в промяна на вътрешнорегулационната линия между УПИ IV-67 и УПИ VII-69.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-585/27.10.2023 г на Вр.И.Д. Кмет на Община Малко Търново е разрешено изработването на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване "ПУП - ПРЗ/ за УПИ II-1900, УПИ VI-1901, УПИ VII-1902, УПИ VIII-1903, УПИ IX-1904, УПИ X-1905, УПИ XI в квартал 61 по плана на гр. Малко Търново.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: че с Решение № 521 взето на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново с протокол № 47/30.08.2023 е разрешено изработването на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за поземлен имот с идентификатор 17693.27.59 и поземлен имот с идентификатор 17693.27.60 по кадастралната карта на с. Граматиково.

ЕВН уведомява своите клиенти, че поради профилактика на трафопостове ще има смущения в електрозахранването на 07.11.2023 г от 13.00 ч до 16.00 ч в град Малко Търново на ул. Ал. Стамболийски, ул. Велека, ул.8-ми март,  ул.Тракия,  ул. Г.С. Раковски,  ул. Възраждане, ул. Славянска,  бл. мин,  ул. Христо Смирненски, ул. България, Бл. Военен, ул. Оборище, ул. 1-ви май, ул. Шипка,  ул. 3-ти март, ул. иван Вазов, ул. 22-ри октомври, ул. Тодор Бояджиев, Бл. АПК, ул. Зеленика,  ул. Илия Бояджиев, Бл. Деф. кадри, ул. Патриарх Евтимий, ул. Райна Княгиня, ул.Михаил Герджиков, ул. Родопи.

ЕВН уведомява своите клиенти, че поради профилактика на трафопостове ще има смущения в електрозахранването на 07.11.2023 г от 09.00 ч до 12.00 ч в град Малко Търново на ул. Свобода, ул. Христо Ботев, ул. Княз Борис I, ул. Преображенско въстание, ул. Янко Маслинков, ул. Георги Кондолов, ул. Петко Напетов, ул. Константин Петканов, ул. Петрова нива, ж.к Майор Вишняев, ул. Стамат Икономов, ул. България, ул. Паньо Ангелов, ул. Ал. Стамболийски, ул. Георги Москов, ул. Лазар Маджаров, ул. Градище.

Община Малко Търново уведомява ГРАДИ АНГЕЛОВ ДИКОВ, че е издадена заповед № ЗК - 556/17.10.2023 г относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ IV-67 и УПИ V-68 кв. 10 по плана на с. Заберново, състоящ се в обединяването им в един нов УПИ IV-67, 68 кв. 10 по плана на с. Заберново, отреден за жилищно строителство и ФЕЦ.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАУЛАНОВ, че е изготвен ПУП - ПР за УПИ I,II,III и УПИ IV кв. 37 по плана за регулация /ПИ 46663.501.1933, ПИ 46663.501.1935, ПИ 46663.501.1455, ПИ 46663.501.1540, ПИ 46663.501.1548, ПИ 46663.501.1534, ПИ 46663.501.1567, ПИ 46663.501.1520, ПИ 46663.501.1568, ПИ 46663.501.1521, ПИ 46663.501.1532, ПИ 46663.501.1533/.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ, че е изготвен ПУП - ПР за УПИ I,II,III и УПИ IV кв. 37 по плана за регулация /ПИ 46663.501.1933, ПИ 46663.501.1935, ПИ 46663.501.1455, ПИ 46663.501.1540, ПИ 46663.501.1548, ПИ 46663.501.1534, ПИ 46663.501.1567, ПИ 46663.501.1520, ПИ 46663.501.1568, ПИ 46663.501.1521, ПИ 46663.501.1532, ПИ 46663.501.1533/.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ИВАНОВ,  че е изготвен ПУП - ПР за УПИ I,II,III и УПИ IV кв. 37 по плана за регулация /ПИ 46663.501.1933, ПИ 46663.501.1935, ПИ 46663.501.1455, ПИ 46663.501.1540, ПИ 46663.501.1548, ПИ 46663.501.1534, ПИ 46663.501.1567, ПИ 46663.501.1520, ПИ 46663.501.1568, ПИ 46663.501.1521, ПИ 46663.501.1532, ПИ 46663.501.1533/.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява МАРА КОСТАДИНОВА КАЛОЯНОВА, че е изготвен ПУП - ПР за УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV, кв. 33 по плана на гр. Малко Търново /ПИ 46663.501.1931, ПИ 46663.501.1930, ПИ 46663.501.1929, ПИ 46663.501.1439 по кадастралната карта на гр. Малко Търново/.

Настоящето съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

 

От пресцентъра на МВР уведомяват българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, че ще им съдействат, като им издават удостоверения, с които да упражнят правото си на глас. 

Община Малко Търново уведомя СТЕФКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА и СТАМЕН ЯНКОВ АПОСТОЛОВ, че е изготвен ПУП - ПР за УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XX, УПИ XXI, УПИ XXII и УПИ XXIII, кв. 11 /ПИ 46663.501.1500, ПИ 46663.501.1401, ПИ 46663.501.234, ПИ 46663.501.235, ПИ 46663.501.236, ПИ 46663.501.224, ПИ 46663.501.222 и ПИ 46663.501.221 по кадастралната карта на град Малко Търново/.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за планирането на социалните услуги и на основание изискванията на чл. 48, ал. 1 от същата АСП и общинските администрации имат задължението да оповестят изготвените Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от ДБ и Предложение за национална карта на социалните услуги, както и да организират тяхното обсъждане на общинско ниво.

В тази връзка на 11.10.2023 год. общинска администрация Малко Търново публикува на сайта на общината за обществено обсъждане изготвения Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от ДБ и Предложение за национална карта на социалните услуги.

Всеки, който желае да вземе отношение по предложените за обсъждане документи, може да изрази писменото си мнение или становище, като го изпрати на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за

...

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре