Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25.01.2023 година от 15:30 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява СТАНИСЛАВА КОЙЧЕВА ДИМИТРОВА,  че е издадена заповед № 665/16.12.2022 г , относно попълването на кадастралния план на с. Младежко с имот пл. № 94, като регулационните линии на УПИ VI се нанесът като имотни граници. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: с решение № 410, взето с протокол № 37/26.10.2022 г на Общински съвет - Малко Търново, одобрява техническо задание на ОУП за поземлен имот 46663.52.589, м. "Добържана", землище гр. Малко Търново, разрешава изменение на Общ устройствен план с обхват поземлен имот 46663.52.589, м. "Добържана", землище гр. Малко Търново, при следните показатели на застрояване: плътност - макс 40 %, интензивност на застрояване - макс. 0,4, озеленена площ - над 40 %. Основното застрояване в имота да се определи с ограничителни линии на застрояване, отстоящи минимум 5 м. от границите на имота.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свикваа заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 21.12.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед №  РД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски.

 

Община Малко Търново уведомява ДОРА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, АТАНАС СТАМОВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ДАРИН КОСТАДИНОВ РУСИНОВ, МАРИЯ КОСТАДИНОВА РУСИНОВА, ИВАНКА ТОДОРОВА РУСИНОВА, ЗЛАТКА ТОДОРОВА СТОЙКОВА - БАЗИЛ,  че е издадена заповед № ЗК-552/20.10.2022 г , относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II кв. 29 по плана на с. Стоилово, състоящо се в разделяне на УПИ II-335 на два нови урегулирани поземлени имота по имотни граници. Новообразуваните УПИ II-335 и УПИ XXV-393 се отреждат "за жилищно строителство".

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

 

Община Малко Търново уведомява ФИЛКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, че е издадена заповед № ЗК-572/27.10.2022 г , относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II кв. 29 по плана на гр. Малко Търново, състоящо се в смяна отреждането на УПИ II- "за комплексно жилищно строителство" в УПИ- "за комплексно жилищно строителство и трафопост" и ситуиране на петно за нов трафопост в северната часта на УПИ II.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява че адресата му е уведомен.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.11.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

На основание чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС,  Община Малко Търново съобщава, че е постъпило инвестиционно предложение на основание чл. 95, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа - 1,6 MW в ПИ 46663.52.591 по КККК на гр. Малко Търново, община Малко Търново", с възложител "Новатех Лаборатория" ЕООД.

Община Малко Търново уведомява  "СТРАНДЖА - ТУР СРД" ООД, че е издаден протокол от 13.10.2022 г за състоянието на четириетажна масивна сграда с идентификатор 46663.501.788.2 по КК на гр. Малко Търново, намираща се в УПИ II - за административна сграда на рудоуправление, кв. 67 по плана на гр. Малко Търново. Сградата се намира в следното състояние:паднала мазилка около прозорцитена четвърти етаж, от западната и северозападната и страна и по цялата височина от южната и югоизточната и страна: паднала е дървената обшивка между прозорците от трети и четвърти етаж от южната и страна; боята от дървената обшивка  на втори, трети и четвърти етаж е олющен; липсват прозорци на четвърти етаж; в североизточната и част водосточната тръба е откачена от улука; липсващи части от улуци; паднала мазилка от стрехата; паднал гръмоотводна покрива; ламариненат обшивка на козирката на места е разкъртена,  а някъде липсва; липсващи и разчупени керемиди по билото; разчупени , разместени и липсващи етернитови плоскости по покрива.

Община Малко Търново уведомява ЯНИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, че е издадена заповед № ЗК-552/20.10.2022 г относно одобряване на частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II, кв. 29 по плана на с. Стоилово, състояща се в разделяне на УПИ II-335 на два нови урегулирани поземлени имота по имотни граници Новообразуваните УПИ II - 335 и УПИ XXV-393 се отреждат за "жилищно сторителство". 

Настоящето съобщение бе залепено на имота  и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

Община Малко Търново съобщава, че на основание чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС е постъпило инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на сграда за сезонно  ползване и водоснабдяване от съществуващ подземен водоизточник - сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 27022.29.98 по КК на с. Евренозово, община Малко Търново", с възложител Ивайло Тодоров.

На основание чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС Община Малко Търновосъобщава, че е постъпило инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на четири вилни сгради и барбекю в ПИ с идентификатор 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община малко Търново", с възложител Ками Вайн ООД.

Община Малко Търново уведомява Георги Цвятков Бухлев, че е издаден констативен протокол от 01.09.2022 г за състоянието на масивна сграда, която е в лошо техническо: по - голяма част от покрива на сградата липсва; южната и голяма част от западната външни стени са самосрутени.Негодна е за използване, останалата част от нея е застрашена от самосрутване, грозяща е, опасна е за здравето и живота на преминаващите край нея.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Във връзка с получено писмо от Министерство на околната среда и водите, Община Малко Търново уведомява заинтересованите лица, че до 28.11.2022г. е срокът за регистрация на кладенци .
В съответствие с изискванията на чл. 43, ал.2 от Закона водите, физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.
За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите е необходимо да се подаде заявление по образец РГ2. Същото се подава и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се дължат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при

...

С настъпването на есенно - зимния сезон и използването на отоплителни уреди се увеличават предпоставките за възникване на пожари в жилищни и обществени сгради. В тази връзка, в прикачения файл може да се запознаете с правилата за пожарна безопасност у дома.

Община Малко Търново съобщава, че със заповед на Кмета на Община Малко Търново, се определят на услугите, които ще се извършват на територията на общината през 2023 година.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.10.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРУДОВА, че е издадена заповед № ЗК-476/27.09.2022 г, относно одобряване на частичното изменение на ПУП - ПРП за УПИ III-73, кв. 9 по плана на с. Стоилово, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ III-73  и УПИ II-72 по имотните граници между двата поземлени имота. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда Община Малко Търново съобщава: че е постъпило инвестиционна предложение по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУПИОВОС за "ИЗграждане на четири сгради и барбекю в ПИ с идентификатор 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново", възложител "Ками Вайн" ООД.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре