Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Уважаеми съграждани, 

Община Малко Търново ви уведомява,  че на 01.04.2024 г, от 11:00 ч ще се проведе тестване на сиренната системата на територията на града, чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата,  с цел проверка на техническото и състояние. Сигналите ще бъдат съпътвани от гласова информация.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.03.2024 година (сряда) от 15:00 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява ЖИВКА ИЛИЕВА ДИМОВА, че е изготвен ПУП-ПР за УПИ I за  озеленяване кв. 8 по плана на с. Визица и разделянето му на четири нови урегулирани поземлени имота.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата и удостоверява, че адресата му е уведомен. 

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътни войски са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски.

Община Малко Търново уведомява КИРИЛКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА и ПЕТКО ИВАНОВ КОВАЧЕВ, че е изготвен ПУП - ПЗ за ПИ 46663.55.847, местността "Ярково", състояща се в промяна предназначението на територията на депото от "сметище" в "рекултивация на депо да неопасни отпадъци".
Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Община Малко Търново уведомява РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ГАЙДАЖИЕВА, че е изготвен ПУП - ПЗ за ПИ 46663.55.847, местността "Ярково", състояща се в промяна предназначението на територията на депото от "сметище" в "рекултивация на депо да неопасни отпадъци".
Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява МАРИН ВАСИЛЕВ СТАМБОЛИЕВ, РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА, РОСЕН ЛАЗАРОВ СТАМБОЛИЕВ, НИКОЛИНА АНТОНОВА СТАМБОЛИЕВА, ЗДРАВКА ЛАЗАРОВА СТАМБОЛИЕВА - ДО КАН, ИВАН ЙОРДАНОВ КОЙЧЕВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, АНТОН ЙОРДАНОВ КОЙЧЕВ, че е изготвен ПУП - ПЗ за ПИ  46663.55.847, местността "Ярково",  състояща се в промяна предназначението на територията на депото от "сметище" в "рекултивация на депо да неопасни отпадъци".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, че е изготвен ПУП - ПРЗ за ПИ 17693.27.16, местността "Качул" по кадастралната карта на с. Граматиково, състоящ се в разделянето му на 3 урегулирани поземлени имота - УПИ I, УПИ II и УПИ III.
Настоащото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА и СТОЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, че е изготвен ПУП - ПРЗ за ПИ 17693.27.16, местността "Качул" по кадастралната карта на с. Граматиково, състоящ се в разделянето му на 3 урегулирани поземлени имота - УПИ I, УПИ II и УПИ III.

Настоащото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № OX-117/02.02.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв от 10.09.2024 г.

На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 3 от Закона за горите и във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА е издадена заповед от Кмета на Община Малко Търново, с която се забранява пашата на селскостопански животни в горски фонд, защитени територии и защитени зони на територията на общината.

Община Малко Търново уведомява МАРИЯ НИКОЛОВА ПАНТОВА, че е изготвен ПУП - ПЗ за ПИ 46663.55847 по кадастралната карта на местността "Ярково", състоящ се в промяна предназначението на територията на депото от "сметище" в "рекултивация на депо за неопасни отпадъци". 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ПЕНКА АНГЕЛОВА УЗУНСКА, че е издадена заповед № ЗК-44/01.02.2024 г, относно одобряване на частично изменение на ПУП - ПР за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ V кв. 37 по плана за регулация /ПИ 46663.501.1378, ПИ 46663.501.1936, ПИ 46663.501.1937, ПИ 46663.501.1432 по кадастралната карта на гр. Малко Търново/, състоящо се в промяна на регулационните линии по имотни граници и обособяване на 14 броя нови урегулирани поземлени имота с отреждане "за жилищно застрояване".

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили.

Община Малко Търново уведомява КОНСТАНТИНА ДИМИТРОВА ГАЙДОВА и СТОЯНКА АНАСТАСОВА ЛИМБЕРОВА, че е изготвен ПУП - ПЗ за ПИ 17693.27.16, местността "Качул" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граматиково, състоящ се в разделянето му на урегулирани поземлени имота - УПИ I, УПИ II и УПИ III.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Община Малко Търново уведомява НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПЛУМА ЗЛАТАНОВА ВАСИЛЕВА, че е изготвен ПУП -ПЗ за ПИ 46663.55847 по кадастралната карта на местността "Ярково", състоящ се в промяна предназначението на територията на депото от "сметище" в "рекултивация на депо за неопасни отпадъци".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, съобкава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване и култура в община Малко Търново за обект „Исторически музей – кв. 69, УПИ I-804".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване и култура в община Малко Търново за обект „Археологически музей – кв. 69, УПИ I-804".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване и култура в община Малко Търново за обект „Природонаучен музей – кв. 51, УПИ V-802"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.01.2024 година (сряда) от 15:00 часа в лекционната зала на НЧ „Георги Попаянов -1914", Община Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре