Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.09.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На 17.09.2022 г. Община Малко Търново за поредна година ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно".
В кампанията са изявили желания да се включат следните населени места от общината: гр. Малко Търново, с. Звездец, с. Бръшлян, с. Стоилово, с. Младежко и с. Граматиково.
Местата в гр. Малко Търново, определени за почистване, са: Градски парк и междублоковите пространства.
Приканваме всички жители на града и населените места на общината да се включат в кампанията, като почистят площите пред и около домовете си. Отпадъците трябва да са събрани в чували и да са поставени до контейнерите за битови отпадъци. В рамките на деня, същите ще бъдат събрани и извозени до общинското депо.
Във връзка с провеждане на инициативата са осигурени чували и ръкавици. Помощните материали се намират в сградата на общинска администрация Малко Търново /дежурната стая/ и ще се раздават от Дежурния на общината в петък /16.09.2022 г./ За селата материалите ще се раздават от кметските наместници.
НЕКА ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ ГРАДА И ДЪРЖАВАТА НИ ПО-ЧИСТИ И ПО-КРАСИВИ И ДА ПОМОГНЕМ

...

"Електроразпределение Юг" ЕАД уведомява своите клиенти, че поради ремонтни дейности на трафопост в дните от 19.09.2022 г до 21.09.2022 г от 09:00 до 16:00 ч, ще има смущения или ще са без електрозахранване ж.к. "Майор Вишняев", ул. "Паньо Ангелов", ул. "Марица", ул. "Петко Напетов", ул. "Странджа" и ул. "Рила".

От Дружеството се извиняват за причиненото неудобство!

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.08.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ИВАНОВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III-73 кв. 9, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и II-72 по имотни границина поземлен имот 73. Новообразуваният урегулиран поземлен имот III-73 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване, съществуващата сграда, която е жилищно се запазва.

Настоящото съобщение бе зелепено на имота и удостоверяван, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ №38, част от УПИ XIV - 38, УПИ XVI -38, кв. 4 по плана на с. Евренозово, състоящо се в промяна на кадастралните граници на поземлен имот 38 по регулационната граници, разделяне на УПИ XIV-38 и XVI-38 на два нови поземлени имота.
Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЗДРАВКО АТАНАСОВ БЕЛЕВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ №38, част от УПИ XIV - 38, УПИ XVI -38, кв. 4 по плана на с. Евренозово, състоящо се в промяна на кадастралните граници на поземлен имот 38 по регулационната граници, разделяне на УПИ XIV-38 и XVI-38 на два нови поземлени имота.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ДОРА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПУЗ за УПИ II-335 кв. 29 по плана на с. Стоилово, състоящо се в разделяне на УПИ II-355 на зва нови урегулирани поземлени имота по имотни граници. Новообразуваните УПИ II-335 и УПИ XXV-393 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПУЗ за УПИ II-335 кв. 29 по плана на с. Стоилово, състоящо се в разделяне на УПИ II-355 на зва нови урегулирани поземлени имота по имотни граници. Новообразуваните УПИ II-335 и УПИ XXV-393 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ДОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПыР и ПУП - ПР за УПИ XII, кв. 4 по плана на с. Заберново, състоящ се в обособяване на пет нови урегулирани поземлени имота. Проектирана е нова улица с ширина 9 м, от които 6 м улично платон и 1,5 м тротоар от двете страни за осигуряване на транспортен достъп на УПИ XII и УПИ XIII. Дължината на улицата е под 100 м и поради това не се предвижда обръщало. Улицата разделя бивш УПИ XII, кв. 4 на два квартала - кв. 4 на юг и нов кв. 20 на север.
Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ДОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПР за УПИ XII, кв. 4 по плана на с. Заберново, състоящ се в обособяване на пет нови урегулирани поземлени имота. Проектирана е нова улица с ширина 9 м, от които 6 м улично платон  и 1,5 м тротоар от двете страни за осигуряване на транспортен достъп на УПИ XII и УПИ XIII. Дължината на улицата е под 100 м и поради това не се предвижда обръщало. Улицата разделя бивш  УПИ XII, кв. 4 на два квартала - кв. 4 на юг и нов кв. 20 на север.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е  уведомен.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-317/20.07.2022 г., е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина. За допълнителна информация отворете прикачения файл.

Общинска служба по земеделие – Бургас – офис Малко Търново на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Малко Търново, че към 02.08.2022г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Малко Търново съобщава: че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сграда за сезонно ползване и водоснабдяванеот съществуващ подземен водоизточник - сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 27022.29.98 по кадастралната карта на с. Евренозово, община Малко Търново, с възложител Ивайло Тодоров.

Община Малко Търново уведомява СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРУДОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III-73, кв. 9 по плана на с. Стоилово, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и II-72 по имотните граници на поземлен имот 73. Новообразуваният урегулиран поземлен имот III-73 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване, съществуващата сграда, която е жилищна се запазва.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЯНИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Ii-335 кв. 29 по плана на с. Стоилово, състоящо се в разделяне на УПИ II-335 на два нови урегулирани поземлени имота по имотни граници. Новообразуваните УПИ II - 335 и XXV-393 се отреждат "за жилищно застрояване".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.07.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява "БИОКОГЕНЕРАЦИОННА МОЩ" ЕООД, че е издадена заповед № ЗК-295/22.06.2022 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ да ПИ 46663.501.1430 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, за който е отреден УПИ II за терен за МПСкв. 61 по регулационния план на гр. Малко Търново, състоящ се в изместване на югоизточната граница на УПИ по имотната граница на поземлен имот 46663.501.1430. Разделяне на УПИ II на седем нови урегулирани поземлени имота: УПИ II - с отреждане "обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ VII - с отреждане "за обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ VIII - с отреждане "за обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ IX - с отреждане "за обществено обслужващи и производствено - складови функции", УПИ X - с отреждане "за производство на мляко и млечни продукти" и УПИ XI - "за трафопост".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

Община Малко Търново уведомява ТОДОР ДИМОВ РАЕВ, че е издадена заповед № ЗК-288/20.06.2022 г , относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-15 и УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново, състояща се в обединяване на УПИ II-15 и частта на поземлен имот, попадаща в рамките на УПИ X-15 в един нов УПИ II-15. Останалата част от поземлен имот 175 се отрежда за УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

 

Община Малко Търново уведомява ГАЛИНА РАЙЧЕВА КОПРИНКОВА, че е издадена заповед № ЗК-288/20.06.2022 г , относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-15 и УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново, състояща се в обединяване на УПИ II-15 и частта на поземлен имот, попадаща в рамките на УПИ X-15 в един нов УПИ II-15. Останалата част от поземлен имот 175 се отрежда за УПИ X-175 кв. 5 по плана на с. Заберново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре