Правилник за вътрешния трудов ред в Община Малко Търново

 

 Стратегия за управление на риска на община Малко Търново за периода 01.01.2019 - 31.12.2021 г

 

Амортизационна политика на Община Малко Търново

 

Счетоводна политика на Община Малко Търново