ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА
за енергийна ефективност

1 ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
1.1 ЦЕЛ
Активизиране на държавната политика по ЕЕ на общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка община. В съответствие с чл.10 от ЗЕЕ държавната политика по ЕЕ се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС.
Целите на общинската програма са формулирани в следните документи
• Енергийна стратегия на България;
• Закон за енергийната ефективност;
• Управленската програма на Правителството на Република България;
• Национален план за действие по промените в климата;
• Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;
• Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2007;
• Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност, приета с протокол 28/14.07.2005 и план програма за изпълнението и.

Вижте целия текст на Програмата за енергийна ефективност от тук