С приемането на Закона за регионалното развитие през м. март 1999 год. стартира процеса на планиране на развитието на общинско, областно и национално ниво. Бяха разработени Национален план за икономическо развитие, Национален план за регионално развитие, Национален план за развитие на земеделието и селските райони, областни планове за регионално развитие, общински стратегии – такива в повечето общини липсваха и това беше отчетено като съществен пропуск. В този момент беше дефинирана и ролята на местните власти като ключов фактор в регионалното развитие, осигуряващи процес на планиране на широка обществена основа и съответствие с плановите стратегически документи на по-горните нива на планиране. Местните органи на властта са основните двигатели в осъществяването на плана за икономическо стабилизиране и развитие, който цели да определи широка рамка за социално-икономическото, културното и инфраструктурно развитие на общината. Съгласно Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети, общинските съвети, са органа на местното самоуправление, който одобрява и приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината.

 

Общински план 2014-2020 година за развитие на Община Малко Търново

Финансова матрица към  Общински план 2014-2020 година за развитие на Община Малко Търново