С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Малко Търново, на основание чл. 68 и сл. от ЗОП уведомява участниците в обявената обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изграждане на съоръжения за превенция – 1 брой наблюдателна кула и 1 брой изкуствен водоизточник по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г., че на 04.11.2013 год., от 15:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация. 

За повече информация прочетете документа по-долу: