ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура С ПРЕДМЕТ:
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО"
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 13.01.2014 г.

 

- Обявление за обществена поръчка;

- Документация;

- Указания за участие;

- Методика за оценка на офертите;

- Приложение 1: Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие;

- Приложение 2: Оферта;

- Приложение 3: Административни сведения;

- Приложение 4: ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

- Приложение 5: ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;

- Приложение 6: ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП;

- Приложение 7: Списък на основните договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години;

- Приложение 8: Списък на експертите;

- Приложение 9: Автобиография;

- Приложение 10: Декларация за техническо оборудване;

- Приложение 11: Декларация по чл. 83, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда;

- Приложение 12: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

- Приложение 13: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;

- Приложение 14: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка;

- Приложение 15: Техническо предложение;

- Приложение 16: Ценово предложение;

- Приложение 17: Проект на договор;

- Приложение 1;

- Решение;

- Становища;

- Задание

Прикачания:
Свали този файл (Syobshtenie_OUP.pdf)Съобщение[ ]183 КБ27-10-2015 10:08