ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9021364

С ПРЕДМЕТ:

Изграждане на съоръжения за превенция – 1 брой наблюдателна кула и 1 брой изкуствен водоизточник по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари", финансиран по Mярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 31.10.2013 г.

 

Приложения:

Публична покана;
Условия и указания за участие;
Технически условия и насоки за изпълнение на обектите;
Технически проект - Наблюдателен противопожарен пункт (кула);
Схеми на Наблюдателен противопожарен пункт (кула);
Технически проект - Изкуствен водоизточник;
Схеми на Изкуствен водоизточник;
Образец 1 - Оферта за участие;
Образец 2 - Техническо предложение;
Образец 3 - Ценово предложение;
Приложение 1 към ценово предложение;
Приложение 2 към ценово предложение;
Образец 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
Образец 5 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
Образец 6 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия за изпълнение на обществена поръчка;
Образец 7 - Декларация за участие на подизпълнител;
Образец 8 - Декларация от подизпълнител;
Образец 9 - Административни сведения;
Образец 10 - Професионална автобиография на експерт;
Образец 11 - Справка - декларация с изпълнени договори;
Образец 12 - Декларация на експерт;
Образец 13 - Информация за общия оборот от дейността, изпълнен през последните три години;
Образец 14 - Декларация за персонал;
Образец 15 - Декларация за посещение на терен;
Образец 16 - Декларация за работна ставка;
Образец 17 - Декларация за техническо оборудване;
Образец 18 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
Примерен договор

 

Прикачания:
Свали този файл (syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]193 КБ23-10-2015 14:41