ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 901882 С ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ ДОПИР ДО ЕКРАН" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Закупуване на аудио-визуално оборудване" Обособена позиция № 2 „Закупуване на специализирани компютърни системи" по проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии", финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ № 02/313/00218/21.11.2012г"
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.08.2013 г.

 

-         Публична покана;

-          Документация;

-         Условия и указание за участие;

-         Техническо задание ОП 1;

-         Техническо задание ОП 2;

-         Приложение № 3 - Предложение за изпълнение;

-         Приложение № 4 - Ценово предложение;

-         Приложение № 5 - Справка - декларация ;

-         Приложение № 6 - Списък договори;

-         Приложение № 7 - Административни и юридически сведения;

-         Приложение № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП ;

-         Приложение № 9 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, и ал.2 от ЗОП;

-         Приложение № 10 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

-         Приложение № 11 - Проект на договор;

-         Приложение № 12 - Декларация за приемане на условията в проект на договора съгласно чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]155 КБ23-10-2015 14:20