ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че във връзка с обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 901882 с предмет:
„ЗАКУПУВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ ДОПИР ДО ЕКРАН"
На 27.08.2013г. в заседателната зала в сградата на Община Малко Търново на адрес: гр. Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, ет. 2 ще се проведе заседание на комисията определена със Заповед № 390/23.08.2013г. на кмета на Община Малко Търново, която ще разгледа, оцени и класира постъпилите оферти.