Съобщение за отваряне офертите за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ в община Малко Търново " във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-11-11/16.09.2013г. по проект: "Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново", финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет» съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Публикувано на: 06.01.2014 год.
Валидно до: 10.01.2014 год., 09:00 часа

 

Прикачания:
Свали този файл (Syobshtenie_otvaryane.pdf)Съобщение[ ]91 КБ14-10-2015 15:52