ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019399
С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 10.09.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]533 КБ14-10-2015 14:21
Свали този файл (Pokana.pdf)Публична покана [ ]491 КБ14-10-2015 14:21
Свали този файл (Doc.pdf)Документация[ ]117 КБ14-10-2015 14:21
Свали този файл (Tehnicheska specifikacia.pdf)Техническа спецификация[ ]988 КБ14-10-2015 14:21
Свали този файл (Opisanie na poruchkata.pdf)Описание на поръчката[ ]250 КБ14-10-2015 14:22
Свали този файл (NasokiInfoPubl.pdf)Насоки, информация и публичност [ ]1463 КБ14-10-2015 14:23
Свали този файл (obrazec_1_tehni4_predl.doc)Образец № 1 - Техническо предложение [ ]327 КБ14-10-2015 14:23
Свали този файл (obrazec_2_senovo_predl.doc)Образец № 2 - Ценово предложение [ ]329 КБ14-10-2015 14:23
Свали този файл (obrazec_3_cpicak_proektanti.doc)Образец № 3 - Списък с проектанти [ ]324 КБ14-10-2015 14:24
Свали този файл (obrazec_4_deklar_ekcpert.doc)Образец № 4 - Декларация за съгласие за участие в екипа [ ]322 КБ14-10-2015 14:24
Свали този файл (obrazec_5_chl56_al.1_t11.doc)Образец № 5 - Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП [ ]321 КБ14-10-2015 14:24
Свали този файл (obrazec_6_admin_svedenie.doc)Образец № 6 - Административни сведения [ ]315 КБ14-10-2015 14:24