ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС" КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО" с 3 /три/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на цимент";
Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция";
Обособена позиция № 3 – „Доставка на негасена вар".
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 20.09.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (Syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]80 КБ14-10-2015 13:43
Свали този файл (Syobshtenie_ceni.pdf)Съобщение за отваряне ценовите предложения[ ]90 КБ14-10-2015 13:43
Свали този файл (RAZYASNENIE.pdf)Разяснение предвид липсата на изискване за внасяне на гаранция за участие в утвъ[ ]99 КБ14-10-2015 13:43
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]889 КБ14-10-2015 13:44
Свали този файл (prilojenie1.doc)Приложение № 1 - Заявление за участие [ ]53 КБ14-10-2015 13:44
Свали този файл (prilojenie1.1.doc)Приложение № 1.1 - Списък по чл. 56 ал. 1 т. 14 ЗОП [ ]34 КБ14-10-2015 13:45
Свали този файл (prilojenie2.doc)Приложение № 2 - Административни сведения [ ]26 КБ14-10-2015 13:45
Свали този файл (prilojenie3.doc)Приложение № 3 - Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от з[ ]27 КБ14-10-2015 13:45
Свали този файл (prilojenie4.doc)Приложение № 4 - Декларация, че участника ще спазва всички условия необходими за[ ]27 КБ14-10-2015 13:45
Свали този файл (prilojenie5.doc)Приложение № 5 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, а[ ]42 КБ14-10-2015 13:46
Свали този файл (prilojenie6.doc)Приложение № 6 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и [ ]34 КБ14-10-2015 13:46
Свали този файл (prilojenie7.doc)Приложение № 7 - Декларация за подизпълнител[ ]33 КБ14-10-2015 13:46
Свали този файл (prilojenie8.doc)Приложение № 8 - Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП[ ]31 КБ14-10-2015 13:47
Свали този файл (prilojenie9.doc)Приложение № 9 - Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 11 от ЗОП [ ]29 КБ14-10-2015 13:47
Свали този файл (prilojenie10.doc)Приложение № 10 - Декларация за участието на подизпълнители[ ]34 КБ14-10-2015 13:47
Свали този файл (prilojenie11.doc)Приложение № 11 - Справка за общия оборот[ ]39 КБ14-10-2015 13:47
Свали този файл (prilojenie12.doc)Приложение № 12 - Декларация - списък на основните договори [ ]34 КБ14-10-2015 13:48
Свали този файл (prilojenie13.doc)Приложение № 13 - Декларация за участие на обединение/консорциум [ ]28 КБ14-10-2015 13:48
Свали този файл (prilojenie14.doc)Приложение № 14 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката [ ]32 КБ14-10-2015 13:48
Свали този файл (prilojenie15.doc)Приложение № 15 - Банкова гаранция за изпълнение [ ]48 КБ14-10-2015 13:49
Свали този файл (prilojenie16.doc)Приложение № 16 - Декларация за приемане на условията в проект на договора съгла[ ]32 КБ14-10-2015 13:49
Свали този файл (prilojenie17.doc)Приложение № 17 - Проект на договор [ ]54 КБ14-10-2015 13:49