ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9018084 С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект и осъществяването на авторски надзор по проект: „Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново".
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 02.08.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (Syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]127 КБ14-10-2015 11:39
Свали този файл (Publichapokana.pdf)Публична покана[ ]597 КБ14-10-2015 11:39
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]206 КБ14-10-2015 11:39
Свали този файл (UKAZANIA.pdf)Условия и указание за участие[ ]269 КБ14-10-2015 11:40
Свали този файл (Tehnicheskozadanie.pdf)Техническо задание[ ]165 КБ14-10-2015 11:40
Свали този файл (prilojenie1.doc)Приложение № 1 - Административни сведения[ ]29 КБ14-10-2015 11:41
Свали този файл (prilojenie2.doc)Приложение № 2 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от ЗОП[ ]34 КБ14-10-2015 11:41
Свали този файл (prilojenie3.doc)Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП [ ]40 КБ14-10-2015 11:42
Свали този файл (prilojenie4.doc)Приложение № 4 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП [ ]44 КБ14-10-2015 11:42
Свали този файл (prilojenie5.doc)Приложение № 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител[ ]36 КБ14-10-2015 11:42
Свали този файл (prilojenie6.doc)Приложение № 6 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП[ ]37 КБ14-10-2015 11:43
Свали този файл (prilojenie7.doc)Приложение № 7 - Декларация-справка [ ]37 КБ14-10-2015 11:43
Свали този файл (prilojenie8.doc)Приложение № 8 - Списък - договори [ ]33 КБ14-10-2015 11:43
Свали този файл (prilojenie9.doc)Приложение № 9 - Списък за собствени наети технически лица, [ ]39 КБ14-10-2015 11:44
Свали този файл (prilojenie10.doc)Приложение № 10 - Професионална автобиография[ ]48 КБ14-10-2015 11:44
Свали този файл (prilojenie11.doc)Приложение № 11 - Декларация за разположение на екперта [ ]30 КБ14-10-2015 11:44
Свали този файл (prilojenie12.doc)Приложение № 12 - Техническо предложение[ ]67 КБ14-10-2015 11:45
Свали този файл (prilojenie13.doc)Приложение № 13 - Ценово предложение[ ]52 КБ14-10-2015 11:45
Свали този файл (prilojenie14.doc)Приложение № 14 - Проект на договор[ ]83 КБ14-10-2015 11:45
Свали този файл (prilojenie15.doc)Приложение № 15 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП[ ]36 КБ14-10-2015 11:46
Свали този файл (prilojenie16.pdf)Приложение № 16 - Приложени скици[ ]587 КБ14-10-2015 11:46