ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9017926 С ПРЕДМЕТ: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по Мярка 322- "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО".
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 30.07.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]304 КБ14-10-2015 11:29
Свали този файл (Publichapokana.pdf)Публична покана[ ]885 КБ14-10-2015 11:29
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]216 КБ14-10-2015 11:29
Свали този файл (UKAZANIA.pdf)Условия и указание за участие[ ]408 КБ14-10-2015 11:30
Свали този файл (Tehnicheskozadanie.pdf)Техническо задание[ ]193 КБ14-10-2015 11:30
Свали този файл (prilojenie1.doc)Приложение № 1 - Заявление за участие [ ]51 КБ14-10-2015 11:30
Свали този файл (prilojenie2.doc)Приложение № 2 - Административни сведения [ ]56 КБ14-10-2015 11:31
Свали този файл (prilojenie3.doc)Приложение № 3 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и[ ]35 КБ14-10-2015 11:31
Свали този файл (prilojenie4.doc)Приложение № 4 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, [ ]41 КБ14-10-2015 11:31
Свали този файл (prilojenie5.doc)Приложение № 5 - Декларация – запознаване с обстоятелства, условия и с документа[ ]27 КБ14-10-2015 11:31
Свали този файл (prilojenie6.doc)Приложение № 6 - Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП [ ]30 КБ14-10-2015 11:32
Свали този файл (prilojenie7.doc)Приложение № 7 - Доказателства за икономическо и финансово състояние [ ]54 КБ14-10-2015 11:32
Свали този файл (prilojenie8.doc)Приложение № 8 - Справка - списък [ ]57 КБ14-10-2015 11:34
Свали този файл (prilojenie9.doc)Приложение № 9 - Проект на договор [ ]88 КБ14-10-2015 11:34
Свали този файл (prilojenie10.doc)Приложение № 10 - Техничеко предложение[ ]57 КБ14-10-2015 11:34
Свали този файл (prilojenie11.doc)Приложение № 11 - Списък експерти [ ]56 КБ14-10-2015 11:35
Свали този файл (prilojenie12.doc)Приложение № 12 - Автобиография на ключожите експерти [ ]59 КБ14-10-2015 11:35
Свали този файл (prilojenie13.doc)Приложение № 13 - Ценово предложение [ ]59 КБ14-10-2015 11:35