ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9017895 С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-51/15.05.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Малко Търново", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 30.07.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]304 КБ14-10-2015 11:08
Свали този файл (Publichapokana.pdf)Публична покана[ ]912 КБ14-10-2015 11:08
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]214 КБ14-10-2015 11:08
Свали този файл (UKAZANIA.pdf)Условия и указание за участие[ ]583 КБ14-10-2015 11:09
Свали този файл (Tehnicheskozadanie.pdf)Техническa спецификация[ ]501 КБ14-10-2015 11:09
Свали този файл (Kniga3.pdf)Книга 3 [ ]354 КБ14-10-2015 11:09
Свали този файл (prilojenie1.doc)Приложение № 1 - Аднинистративни сведения[ ]44 КБ14-10-2015 11:10
Свали този файл (prilojenie2.doc)Приложение № 2 - Обща оферта [ ]68 КБ14-10-2015 11:10
Свали този файл (prilojenie3.doc)Приложение № 3 - Декларация запознатост с поръчката [ ]55 КБ14-10-2015 11:10
Свали този файл (prilojenie4.doc)Приложение № 4 - Декларация за подизпълнител[ ]55 КБ14-10-2015 11:10
Свали този файл (prilojenie5.doc)Приложение № 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител[ ]51 КБ14-10-2015 11:11
Свали този файл (prilojenie6.doc)Приложение № 6 - Декларация - информация за оборота[ ]51 КБ14-10-2015 11:11
Свали този файл (prilojenie7.doc)Приложение № 7 - Списък обучения[ ]61 КБ14-10-2015 11:11
Свали този файл (prilojenie8.doc)Приложение № 8 - Списък на експерти [ ]78 КБ14-10-2015 11:11
Свали този файл (prilojenie9.doc)Приложение № 9 - Aвтобиография на ключов експерт [ ]53 КБ14-10-2015 11:12
Свали този файл (prilojenie10.doc)Приложение № 10 - Декларация за пазположение на ключов експерт[ ]48 КБ14-10-2015 11:12
Свали този файл (prilojenie11.doc)Приложение № 11 - Предложение за изпълнение на поръчката [ ]75 КБ14-10-2015 11:12
Свали този файл (prilojenie12.doc)Приложение № 12 - Ценово предложение [ ]81 КБ14-10-2015 11:12
Свали този файл (Otgovor.PDF)Разяснение [ ]883 КБ14-10-2015 11:13