Съобщение за промяна на насрочения ден и час - 14.06.2013 год. от 10:30 часа за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Публикувано на: 14.06.2013 год.

 

Прикачания:
Свали този файл (Syobshtenie (1).pdf)Съобщение[ ]674 КБ14-10-2015 10:52