Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011 по обособена позиция №1: „Доствка и монтаж на оборудване и обзавеждане" и по обособена позиция №2: „Доствка на линейка".
Публикувано на: 23.05.2013 год.
Валидно до:29.05.2013 год.,10:30 часа

 

Прикачания:
Свали този файл (saobs4enie.pdf)Съобщение[ ]374 КБ14-10-2015 10:22