Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център". по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.
Публикувано на: 20.05.2013 год.
Валидно до:23.05.2013 год.,10:00 часа

 

Прикачания:
Свали този файл (saob4enie.pdf)Съобщение[ ]373 КБ14-10-2015 10:19