ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9015566 С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло и други консумативи по ЗБУТ" по проект „Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж" в община Малко Търново", договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013" схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 27.05.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (Saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]372 КБ14-10-2015 09:57
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]158 КБ14-10-2015 09:57
Свали този файл (dokumentaciq i sadarjanie.pdf)Документация и съдържание[ ]360 КБ14-10-2015 09:59
Свали този файл (Usloviqukazaniq.pdf)Условия и указание за участие[ ]528 КБ14-10-2015 09:59
Свали този файл (Tehnichesko zadanie.pdf)Техническо задание[ ]408 КБ14-10-2015 10:00
Свали този файл (3.doc)Приложение № 3 - Предложение за изпълнение[ ]230 КБ14-10-2015 10:00
Свали този файл (4.doc)Приложение № 4 - Ценово предложение[ ]218 КБ14-10-2015 10:00
Свали този файл (5.doc)Приложение № 5 - Списък изпълнени договори [ ]188 КБ14-10-2015 10:00
Свали този файл (6.doc)Приложение № 6 - Административни данни [ ]186 КБ14-10-2015 10:01
Свали този файл (7.doc)Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 1 , т. 1 от ЗОП [ ]186 КБ14-10-2015 10:01
Свали този файл (8.doc)Приложение № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП [ ]186 КБ14-10-2015 10:01