Информация за проведена процедура с предмет: "Консултантски услуги за управление на проект DIR-510211621-6-50 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"към ЗИП" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

Прикачания:
Свали този файл (07052013.pdf)Съобщение[ ]552 КБ14-10-2015 09:50