Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011".

Публикувано на: 22.04.2013 год.

Валидно до: 25.04.2013 год., 13:30 часа

 

Прикачания:
Свали този файл (saob4enie zeni_targ.pdf)Съобщение[ ]486 КБ14-10-2015 08:41