ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава,че с решение №154/18.04.2013 год. на Кмета на Община Малко Търново бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх. № DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Срокът за закупуване на документацията е 15.05.2013 год. – 17:00часа.

Офертите се подават до 22.05.2013год. – 17:00 часа

За повече информация на страницата на Агенцията по обществени поръчки, открита процедура с уникален № 00031-2013-0005

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie2.pdf)Съобщение[ ]253 КБ14-10-2015 08:36
Свали този файл (obiavlenie.pdf)Обявление за обществена поръчка[ ]2172 КБ14-10-2015 08:37
Свали този файл (Kniga 4_Obrazci.rar)Образци[ ]6993 КБ14-10-2015 08:37
Свали този файл (raziasnenie.pdf)Разяснение № 1 по документацията[ ]300 КБ14-10-2015 08:37