Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Консултантски услуги за управление на проект DIR-510211621-6-50 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"към ЗИП" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Публикувано на: 18.03.2013 год.

Валидно до: 20.03.2013 год., 11:00 часа

 

Прикачания:
Свали този файл (saob4enie.pdf)Съобщение[ ]310 КБ13-10-2015 15:55