ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9013218 С ПРЕДМЕТ: „Доставка на консумативи и канцеларски материали"по проект „Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж" в община Малко Търново", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013" схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 25.03.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (Saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]275 КБ13-10-2015 15:48
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]458 КБ13-10-2015 15:48
Свали този файл (dis.pdf)Документация за участие[ ]299 КБ13-10-2015 15:48
Свали този файл (ukazaniq.pdf)Условия и указания за участие[ ]437 КБ13-10-2015 15:49
Свали този файл (tehn.pdf)Приложение 2 - Техническо задание[ ]377 КБ13-10-2015 15:49
Свали този файл (pri13.doc)Приложение 3 - Предложение за изпълнение[ ]243 КБ13-10-2015 15:49
Свали този файл (Pri14.doc)Приложение 4 - Ценово предложение[ ]243 КБ13-10-2015 15:50
Свали този файл (Pri15.doc)Приложение 5 - Декларация - справка[ ]192 КБ13-10-2015 15:50
Свали този файл (Pri16.doc)Приложение 6 - Списък Изпълнени договори[ ]186 КБ13-10-2015 15:50
Свали този файл (Pri17.doc)Приложение 7 - Администратижни и юридически сведения[ ]186 КБ13-10-2015 15:50
Свали този файл (Pri18.doc)Приложение 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП[ ]185 КБ13-10-2015 15:51
Свали този файл (Pri19.doc)Приложение 9 - Декларация по чл. 47, ал. 2 и ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП[ ]191 КБ13-10-2015 15:51
Свали този файл (Pri110.doc)Приложение 10 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП [ ]186 КБ13-10-2015 15:51
Свали този файл (Pri111.doc)Приложение 11 - Проект на договор[ ]54 КБ13-10-2015 15:52
Свали този файл (Pril12.doc)Приложение 12 - Декларация за приемане на условията в проект на договора[ ]186 КБ13-10-2015 15:52