ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9012215 С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности по информация и публичност" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на материали по публичност" и Обособена позиция № 2 „Организиране на начална и заключителна пресконференция" по проект: „Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж" в община Малко Търново", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013" схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА" .

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 26.02.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]212 КБ13-10-2015 15:17
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]561 КБ13-10-2015 15:17
Свали този файл (Ukazania.pdf)Условия и указания за участие[ ]345 КБ13-10-2015 15:18
Свали този файл (Tehnichesko.pdf)Техническо задание[ ]273 КБ13-10-2015 15:18
Свали този файл (dokumenta.pdf)Документация за участие[ ]219 КБ13-10-2015 15:18
Свали този файл (Pril3.doc)Приложение 3 - Предложение за изпълнение на поръчката[ ]233 КБ13-10-2015 15:18
Свали този файл (Pril4.doc)Приложение 4 - Ценово предложение[ ]215 КБ13-10-2015 15:19
Свали този файл (Pril5.doc)Приложение 5 - Декларация - справка[ ]193 КБ13-10-2015 15:19
Свали този файл (Pril6.doc)Приложение 6 - Списък Изпълнени договори[ ]188 КБ13-10-2015 15:19
Свали този файл (Pril7.doc)Приложение 7 - Административни и юридически сведения[ ]186 КБ13-10-2015 15:19