ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9012075 С ПРЕДМЕТ: „Извършване на одит" за изпълнение на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в „Медицински център"" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.02.2013 г.

 

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]413 КБ13-10-2015 15:09
Свали този файл (Publicha_pokana.pdf)Публична покана[ ]1155 КБ13-10-2015 15:09
Свали този файл (Prilojenie 1_Ukazania za podgotovka na ofertite.pdf)Условия и указания за участие[ ]476 КБ13-10-2015 15:10
Свали този файл (Prilojenie 2_Technichesko zadanie.pdf)Техническо задание[ ]452 КБ13-10-2015 15:10
Свали този файл (Copy of dokumentazia.pdf)Документация за участие[ ]407 КБ13-10-2015 15:11
Свали този файл (Prilojenie 3_ Proekt Dogovor odit.doc)Приложение 3 - Проект на договор за услуга[ ]537 КБ13-10-2015 15:11
Свали този файл (Prilojenie 4_Predlojenie za izpal.doc)Приложение 4 - Предложение за изпълнение на поръчката[ ]467 КБ13-10-2015 15:11
Свали този файл (Prilojenie 5_Cenovo predlojenie.doc)Приложение 5 - Ценово предложение[ ]463 КБ13-10-2015 15:11
Свали този файл (Prilojenie 6-50l-1.doc)Приложение 6 - Декларация по чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП[ ]454 КБ13-10-2015 15:12
Свали този файл (Prilojenie 7-51-1.doc)Приложение 7 - Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП[ ]453 КБ13-10-2015 15:12
Свали този файл (Prilojenie 8_cpisak_kl.ekcpert.doc)Приложение 8 - Декларация - списък на ключовите експерти[ ]459 КБ13-10-2015 15:12
Свали този файл (Prilojenie 9_Avtobiografia ekspert.doc)Приложение 9 - Автобиография[ ]463 КБ13-10-2015 15:12
Свали този файл (Prilojenie 10_Admin. svedenia.doc)Приложение 10 - Административни и юридически сведения [ ]452 КБ13-10-2015 15:13
Свали този файл (Prilojenie 11_dekl. za priemane klauzi_dogovor.doc)Приложение 11 - Декларация за приемане клаузите от договора[ ]451 КБ13-10-2015 15:13