ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9011627. С ПРЕДМЕТ: „Услуги за осъществяване на одит по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17.00 часа на 11.02.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saob4enie2.pdf)Съобщение[ ]306 КБ13-10-2015 14:51
Свали този файл (publicha_pokana.pdf)Публична покана[ ]852 КБ13-10-2015 14:51
Свали този файл (usloviqiukazaniq.pdf)Условия и указания за участие[ ]630 КБ13-10-2015 14:51
Свали този файл (tehnzad.pdf)Техническо задание[ ]598 КБ13-10-2015 14:52
Свали този файл (zaglavna_str.pdf)Документация за участие[ ]403 КБ13-10-2015 14:52
Свали този файл (palnoopisanie.pdf)Пълно описание на предмета[ ]582 КБ13-10-2015 14:52
Свали този файл (PRILOJENIE_4.doc)Приложение 4[ ]378 КБ13-10-2015 14:53
Свали този файл (PRILOJENIE_5-7.doc)Приложения от 5 до 7[ ]337 КБ13-10-2015 14:53
Свали този файл (obr_8_imform_oborot.doc)Приложение 8[ ]324 КБ13-10-2015 14:54
Свали този файл (obr.9_Spisak_ocnovni_dogovori.doc)Приложение 9[ ]328 КБ13-10-2015 14:54
Свали този файл (obr.10_oferta.doc)Приложение 10[ ]340 КБ13-10-2015 14:55
Свали този файл (obr.11_Admin.sved.doc)Приложение 11[ ]327 КБ13-10-2015 14:55
Свали този файл (Obr.12_Deklaration 56_1_8.doc)Приложение 12[ ]329 КБ13-10-2015 14:55
Свали този файл (Obr.13_Dekl. ekcperty.doc)Приложение 13[ ]331 КБ13-10-2015 14:55
Свали този файл (Obr.14_CV.doc)Приложение 14[ ]336 КБ13-10-2015 14:56
Свали този файл (Obr.15_Dekl. ekcpert.doc)Приложение 15[ ]329 КБ13-10-2015 14:56
Свали този файл (Obr.16_Dekl. podizpalnitel.doc)Приложение 16[ ]328 КБ13-10-2015 14:56
Свали този файл (Obr17_Predl. za izp. na pora4kata.doc)Приложение 17[ ]338 КБ13-10-2015 14:56
Свали този файл (Obr.18_Cenovo_predl..doc)Приложение 18[ ]338 КБ13-10-2015 14:57