ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9010909 С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център"" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 21.01.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]413 КБ13-10-2015 14:15
Свали този файл (publichna pokana.pdf)Публична покана[ ]459 КБ13-10-2015 14:15
Свали този файл (Prilojenie 1_Ukazania za podgotovka na ofertite.pdf)Условия и указания за участие[ ]470 КБ13-10-2015 14:16
Свали този файл (Prilojenie 2_Tehnichesko zadanie.pdf)Техническо задание[ ]448 КБ13-10-2015 14:16
Свали този файл (Copy of dokumentazia.pdf)Документация[ ]407 КБ13-10-2015 14:16
Свали този файл (Prilojenie 3_Proekt na dogovor.doc)Приложение № 3 - Проект на договор[ ]537 КБ13-10-2015 14:17
Свали този файл (Prilojenie 4_Technicheska oferta.doc)Приложение № 4 - Техническа оферта[ ]482 КБ13-10-2015 14:18
Свали този файл (Prilojenie 5_Cenovo predlojenie.doc)Приложение 5 - Ценово предложение[ ]470 КБ13-10-2015 14:19
Свали този файл (Prilojenie 6_Chl. 50_1_3.doc)Приложение 6 - Декларация по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП[ ]453 КБ13-10-2015 14:23
Свали този файл (Prilojenie 7-51-1.doc)Приложение 7 - чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП[ ]453 КБ13-10-2015 14:24
Свали този файл (Prilojenie 8_cpisak_kl.ekcpert.doc)Приложение 8 - Декларация - списък на ключовите експерти[ ]457 КБ13-10-2015 14:24
Свали този файл (Prilojenie 9_Avtobiografia ekspert.doc)Приложение 9 - Автобиография[ ]462 КБ13-10-2015 14:25
Свали този файл (Prilojenie 10_dekl. za saglasie kato kl.ekspert.doc)Приложение 10 - Декларация за съгласие за участие като ключов експерт [ ]452 КБ13-10-2015 14:25
Свали този файл (Prilojenie 11_Admin. svedenia.doc)Приложение 11 - Административни и юридически сведения[ ]451 КБ13-10-2015 14:26
Свали този файл (Prilojenie 12_dekl. za priemane klauzi_dogovor.doc)Приложение 12 - Декларация за приемане клаузите от договора[ ]451 КБ13-10-2015 14:26