ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9010342 С ПРЕДМЕТ: „Дейности по информираност и публичност на проект : "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 02.01.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (dokumentaciq.pdf)Документация[ ]481 КБ13-10-2015 13:50
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]157 КБ13-10-2015 13:50
Свали този файл (tehnzadan.pdf)Техническо задание[ ]735 КБ13-10-2015 13:50
Свали този файл (Nasoki_Info-Publ_2011.pdf)Насоки за информация и публичност на проекти, финансиране по ОПОС "2007-2013"[ ]1446 КБ13-10-2015 13:54
Свали този файл (usloviq.pdf)Условия и указания за участие[ ]427 КБ13-10-2015 13:51
Свали този файл (3.doc)Приложение № 3 - Договор за услуга - проект[ ]382 КБ13-10-2015 13:52
Свали този файл (4.doc)Приложение № 4 - Предложение за изпълнение на общ.поръчка[ ]60 КБ13-10-2015 13:53
Свали този файл (5.doc)Приложение № 5 - Ценово предложение[ ]67 КБ13-10-2015 13:53
Свали този файл (616.doc)Приложение № 6[ ]436 КБ13-10-2015 13:53