ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006137 С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционeн проект – ПУП-ПРЗ на разширяване на съществуващия гробищен парк в гр. Малко Търново в имот с идентификатор 46663.501.1481.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 18.09.2012 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (dokumentacia.pdf)Документация[ ]106 КБ13-10-2015 11:24
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]651 КБ13-10-2015 11:24
Свали този файл (Ukazaniq.doc)Указания към участниците[ ]272 КБ13-10-2015 11:25
Свали този файл (tehn.pdf)Техническо задание[ ]2158 КБ13-10-2015 11:25
Свали този файл (1-oferta.doc)Образец № 1 - Оферта[ ]50 КБ13-10-2015 11:25
Свали този файл (Obrazec_2_Tehn. predl..doc)Образец № 2 - Техническо предложение[ ]38 КБ13-10-2015 11:25
Свали този файл (Obrazec_3-Cenovo predl..doc)Образец № 3 - Ценово предложение[ ]38 КБ13-10-2015 11:26
Свали този файл (Obrazec_4.doc)Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП[ ]28 КБ13-10-2015 11:26
Свали този файл (Obrazec_5.doc)Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП[ ]28 КБ13-10-2015 11:26
Свали този файл (Obrazec_6.doc)Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията за изпълнение[ ]27 КБ13-10-2015 11:27
Свали този файл (Obrazec_7.doc)Декларация за подизпълнители[ ]46 КБ13-10-2015 11:27
Свали този файл (Obrazec_8.doc)Декларация за съгласие за участие на подизпълнител[ ]41 КБ13-10-2015 11:27
Свали този файл (Obrazec_9.doc)Административни сведения за участника[ ]27 КБ13-10-2015 11:28
Свали този файл (Obrazec_10_Dekl.eksperti.doc)Списък - декларация на ключовите експерти[ ]44 КБ13-10-2015 11:28
Свали този файл (11-CV.doc)Автобиография[ ]39 КБ13-10-2015 11:28
Свали този файл (Obrazec_12.doc)Декларация за съгласие за участие в екипа[ ]30 КБ13-10-2015 11:28
Свали този файл (Obrazec-13_ dekpos.doc)Декларация за посещение на обекта на място[ ]26 КБ13-10-2015 11:29