ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9004219 С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на технически проекти за съоръжения за превенция на горски пожари по проектно предложение „Опазване на горските територии на Община Малко Търново от пожари" за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони, Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" 2007 – 2013 година".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 31.07.2012 г.

 

 

Прикачания:
Свали този файл (Documentacia.pdf)Документация[ ]241 КБ13-10-2015 10:00
Свали този файл (Pokana.pdf)Публична покана[ ]1238 КБ13-10-2015 10:01
Свали този файл (Zadanie.pdf)Техническо задание[ ]591 КБ13-10-2015 10:01
Свали този файл (Opisanie_na_poruchkata.doc)Указания към участниците[ ]66 КБ13-10-2015 10:06
Свали този файл (1-oferta.doc)Оферта[ ]51 КБ13-10-2015 10:07
Свали този файл (Obrazec_2_Tehn. predl..doc)Техническо предложение[ ]39 КБ13-10-2015 10:07
Свали този файл (Obrazec_3-Cenovo predl..doc)Ценово предложение[ ]39 КБ13-10-2015 10:07
Свали този файл (Copy of Obrazec_4.doc)Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП[ ]29 КБ13-10-2015 10:08
Свали този файл (Obrazec_5.doc)Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП[ ]28 КБ13-10-2015 10:08
Свали този файл (Obrazec_6.doc)Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията да изпълнение[ ]28 КБ13-10-2015 10:09
Свали този файл (Obrazec_7.doc)Декларация за подизпълнители[ ]46 КБ13-10-2015 10:10
Свали този файл (Obrazec_8.doc)Декларация за съгласие за участие на подизпълнител[ ]41 КБ13-10-2015 10:10
Свали този файл (Obrazec_9.doc)Административни сведения за участника[ ]27 КБ13-10-2015 10:10
Свали този файл (Obrazec_10_Dekl.eksperti.doc)Списък - декларация на ключовите експерти[ ]45 КБ13-10-2015 10:11
Свали този файл (11-CV.doc)Автобиография[ ]39 КБ13-10-2015 10:11
Свали този файл (Obrazec_12.doc)Декларация за съгласие за участие в екипа[ ]30 КБ13-10-2015 10:12
Свали този файл (Obrazec-13_ decl_posesht.doc)Декларация за посещение на обекта на място[ ]26 КБ13-10-2015 10:12
Свали този файл (skici i aktove.pdf)Скици и актове[ ]8661 КБ13-10-2015 11:02