ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002855 С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"", вх.№DIR-510211621-650 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Реф. № BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.06.2012 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (dokumentacia.pdf)Документация[ ]232 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (publ_pokana.pdf)Публична покана[ ]1017 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (tehn_zadanie.pdf)Техническо задание[ ]767 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (ukazania.op.doc)Указания към участниците[ ]260 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (prilojenia.op.doc)Образци на приложенията[ ]117 КБ13-10-2015 09:02