ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002626 С ПРЕДМЕТ: "Организиране и провеждане на мерки за информация и публичност по проект: „Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия бряг в с. Младежко"- дейност по сключен договор № BG161PO001/4.1-04/2010/040 между Община Малко Търново и МРРБ, във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 " Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини", съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 15.06.2012 г.

Прикачания:
Свали този файл (Dokumentacia_ML.pdf)Документация[ ]261 КБ13-10-2015 08:33
Свали този файл (Zadanie_ML.pdf)Техническо задание[ ]1026 КБ13-10-2015 08:33
Свали този файл (Opisanie na poruchkata.doc)Указания към участниците[ ]88 КБ13-10-2015 08:34
Свали този файл (1-oferta.doc)Оферта[ ]83 КБ13-10-2015 08:34
Свали този файл (Obrazec_2_Tehn. predl..doc)Техническо предложение[ ]70 КБ13-10-2015 08:34
Свали този файл (Obrazec_3-Cenovo predl..doc)Ценово предложение[ ]69 КБ13-10-2015 08:36
Свали този файл (Obrazec_4_ZOP_47.1.doc)Декларация по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП[ ]68 КБ13-10-2015 08:37
Свали този файл (Obrazec_5_ZOP_47.5.doc)Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП[ ]65 КБ13-10-2015 08:37
Свали този файл (obrazez_6.doc)Декларация - списък на договорите съгласно чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП[ ]70 КБ13-10-2015 08:38
Свали този файл (Obrazec_7.doc)Декларация за подизпълнители[ ]76 КБ13-10-2015 08:39
Свали този файл (Obrazec_8.doc)Декларация за съгласие за участие на подизпълнител[ ]72 КБ13-10-2015 08:39
Свали този файл (Obrazec_9.doc)Административни сведения за участника[ ]57 КБ13-10-2015 08:40