ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9001655

С ПРЕДМЕТ: "Извършване на архитектурно заснемане и изработване на комплексен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване и оборудване на съществуваща сграда в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново" с цел преструктиране в „Медицински център", в обхват и обем определен от техническо задание, в рамките на кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество" Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции" Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 17.05.2012 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]256 КБ13-10-2015 08:15
Свали този файл (Publichna_pokana.pdf)Публична покана[ ]628 КБ13-10-2015 08:15
Свали този файл (Tehn_zadanie.pdf)Техническо задание за проектиране[ ]490 КБ13-10-2015 08:15
Свали този файл (Opisanie_na_poruchkata.doc)Указания към участниците[ ]92 КБ13-10-2015 08:16
Свали този файл (1-oferta.doc)Образец № 1 - Оферта[ ]80 КБ13-10-2015 08:18
Свали този файл (Obrazec_2_Tehn. predl..doc)Образец № 2 - Техническо предложение[ ]69 КБ13-10-2015 08:18
Свали този файл (Obrazec_3-Cenovo predl..doc)Образец № 3 - Ценово предложение[ ]69 КБ13-10-2015 08:18
Свали този файл (Obrazec_4_ZOP_47.1.doc)Образец № 4 - Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП[ ]66 КБ13-10-2015 08:19
Свали този файл (Obrazec_5_ZOP_47.5.doc)Образец № 5 - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП[ ]64 КБ13-10-2015 08:19
Свали този файл (Obrazec_6.doc) Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията за изпълнение[ ]57 КБ13-10-2015 08:21
Свали този файл (Obrazec_7.doc)Декларация за подизпълнители[ ]75 КБ13-10-2015 08:21
Свали този файл (Obrazec_8.doc)Декларация за съгласие за участие на подизпълнител[ ]71 КБ13-10-2015 08:22
Свали този файл (Obrazec_9.doc)Административни сведения за участника[ ]55 КБ13-10-2015 08:22
Свали този файл (Obrazec_10_Dekl.eksperti.doc)Списък - декларация на ключовите експерти[ ]74 КБ13-10-2015 08:22
Свали този файл (11-CV.doc)Автобиография[ ]67 КБ13-10-2015 08:23
Свали този файл (Obrazec_12.doc)Декларация за съгласие за участие в екипа[ ]58 КБ13-10-2015 08:23