Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР и доставка на ПСОВ на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и доставка на оборудване за пречистване на битови отпадъчни води в с. Заберново", по проект с ИД 02/321/00761 „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция в село Заберново", по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (06042012.pdf)Съобщение[ ]187 КБ13-10-2015 08:05