Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново

 

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново"по проект BG161PO001/5-03/2013/031 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново" в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ", Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР", по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", на Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г."