Съобщение за отваряне на офертите на обществена поръчка по реда и при условията на глава осма „а" от ЗОП, с предмет: „Изграждане на канализация на ул. „Марица", ул.„Родопи", част от ул. „8-ми март", част от ул.„Райна княгиня" и „Дико Джелебов" град Малко Търново".

Публикувано на: 04.07.2014 год.
Валидно до: 08.07.2014 год., 11:00 часа

 

 

 

 

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите