ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9028899
С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №13-22-91/10.01.2014 г. «Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения», Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация," бюджетна линия-BG051PO002/13/2.2-11".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 08.05.2014 г.

 

 

Приложения: