ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура:
„Избор на изпълнител по дейности, свързани с реконструкция и благоустрояване на обекти в гр. Малко Търново, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на улична мрежа и благоустрояване на междублокови пространства в гр. Малко Търново и Обособена позиция № 2: Благоустрояване и озеленяване на част от УПИ XXI , кв. 2 по плана на гр. Малко Търново"

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 30.04.2014 г.

 

 

 

Приложения:

 

Съобщение за отваряне ценовите предложения

Разяснение относно постъпило запитване с Вх. № 70-00-127/16.04.2014 г.

Разяснение относно постъпило запитване с Вх. № 70-00-136/22.04.2014 г.

Разяснение относно постъпило запитване с Вх. № 70-00-138/22.04.2014 г.