Отваряне получените оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Извършване на доставка на оборудване на ПП депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация” по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г.