Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Изтекъл срок

Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново

 

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново"по проект BG161PO001/5-03/2013/031 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново" в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ", Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР", по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", на Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г."

 

Прочети повече

 

Разяснения по документация за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на машини и съоръжения за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх. № DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." по Обособена позиция №1: "Доставка на машини и съоръжения - експлоатационно оборудване на обекта" и Обособена позиция №2: "Доставка на машини и съоръжения - оборудване за разделно събиране на отпадъци.

 

Прочети повече

Съобщение за отваряне на офертите на обществена поръчка по реда и при условията на глава осма „а" от ЗОП, с предмет: „Изграждане на канализация на ул. „Марица", ул.„Родопи", част от ул. „8-ми март", част от ул.„Райна княгиня" и „Дико Джелебов" град Малко Търново".

Публикувано на: 04.07.2014 год.
Валидно до: 08.07.2014 год., 11:00 часа

 

Прочети повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики; Изготвяне на междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на община Малко Търново, Разработване на пакет анализ, проучвания, изследвания, необходими за разработване на Общински план за развитие на Община Малко Търново 2014-2020 във връзка с изпълнение на проект на община Малко Търново с наименование: „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново", Договор № 13-13-137 от 27.11.2013г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07"

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9028899
С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №13-22-91/10.01.2014 г. «Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения», Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация," бюджетна линия-BG051PO002/13/2.2-11".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 08.05.2014 г.

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен №  9027890

С ПРЕДМЕТ: "Ремонт на общинските пътища:път №BGS2090-/І-9/Звездец-Евренозово-Близнак-/ІІІ-908/;път№BGS3092-/ІІ-99,Царево-МалкоТърново/-Сливарово;път№BGS3093-/І-9,м.Босна-Звездец/-Младежко; път №BGS3096 -/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Калово; път №BGS3094 -/І-9, Звездец-Малко Търново/-Бръшлян; път №BGS2098-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Заберново; път №BGS3095 - /І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово на територията на Община Малко Търново".

Срок за получаване на офертите:  до 17,00 часа на 15.04.2014 г.

 

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура:
„Избор на изпълнител по дейности, свързани с реконструкция и благоустрояване на обекти в гр. Малко Търново, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на улична мрежа и благоустрояване на междублокови пространства в гр. Малко Търново и Обособена позиция № 2: Благоустрояване и озеленяване на част от УПИ XXI , кв. 2 по плана на гр. Малко Търново"

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 30.04.2014 г.

 

Прочети повече

Община Малко Търново, на основание чл.68 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по опростените правила, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ в община Малко Търново", че на 19.03.2014 год., от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори ценовите предложения по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация.

 

Прочети повече

Община Малко Търново, на основание чл.68 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по опростените правила, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО", че на 12.03.2014 год., от 15:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори ценовите предложения по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация.

 

 

Прочети повече

Община Малко Търново, на основание чл.68 и сл. от ЗОП уведомява участниците в обявената обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на доставка на оборудване на ПП депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари", финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г., че на 03.02.2014 год., от 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация.

Прочети повече

 

Отваряне получените оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Извършване на доставка на оборудване на ПП депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация” по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г.

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 902967
С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на доставка на оборудване на ПП депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация", финансиран по Mярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г.
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 29.01.2014г.

Прочети повече

Съобщение за отваряне офертите за обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на Община Малко Търново"
Публикувано на: 14.01.2014 год.
Валидно до: 15.01.2014 год., 10:00 часа
Община Малко Търново, на основание чл.68 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по съкратените правила, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО", че комисията назначена със заповед на № 12/ 14.01.2014г. на кмета на Община Малко Търново, на 15.01.2014 год., от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори офертите по реда на тяхното постъпване и ще проверява за наличието на три отделни запечатани плика - Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 съгласно утвърдената документация.

Прочети повече

На основание чл. 29 и сл. от ЗОП Община Малко Търново дава следните разяснения на поставените въпроси за обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО".

Прочети повече

Съобщение за отваряне офертите за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ в община Малко Търново " във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-11-11/16.09.2013г. по проект: "Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново", финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет» съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Публикувано на: 06.01.2014 год.
Валидно до: 10.01.2014 год., 09:00 часа

Прочети повече

На основание чл. 29 и сл. от ЗОП Община Малко Търново дава следните разяснения на поставените въпроси за обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО".

Прочети повече

На основание чл. 29 и сл. от ЗОП Община Малко Търново дава следните разяснения за
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО".

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура С ПРЕДМЕТ:
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО"
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 13.01.2014 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО СЪОБЩАВА, че на сайта на агенцията по обществени поръчки е обявена ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ.2 , Т.2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ в община Малко Търново"
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 20.12.2013 г.

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Малко Търново, на основание чл. 68 и сл. от ЗОП уведомява участниците в обявената обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изграждане на съоръжения за превенция – 1 брой наблюдателна кула и 1 брой изкуствен водоизточник по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г., че на 04.11.2013 год., от 15:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация. 

Прочети повече

Община Малко Търново, на основание чл.68 и сл. от ЗОП уведомява участниците в обявената обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изграждане на съоръжения за превенция – 1 брой наблюдателна кула и 1 брой изкуствен водоизточник по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари", финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г., че на 04.11.2013 год., от 15:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9021710

С ПРЕДМЕТ:

„Мерки за популяризиране" на проект: „Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново", по договор за БФП с рег. № 13-11-11/16.09.2013 по ОПАК, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация", Приоритетна ОС І „Добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 – 2013 г. Бюджетна линия № BG051PO002/13/1.1-07
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 08.11.2013 г.

Прочети повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2013/2014 г. на територията на Община Малко Търново".

Публикувано на: 30.10.2013 год.
Валидно до: 01.11.2013 год., 11:00 часа

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9021364

С ПРЕДМЕТ:

Изграждане на съоръжения за превенция – 1 брой наблюдателна кула и 1 брой изкуствен водоизточник по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари", финансиран по Mярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 31.10.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9020462 С ПРЕДМЕТ: «Доставка на употребяван колесен комбиниран багер – 1 брой за нуждите на Общинско предприятие «БКС» към Община Малко Търново».
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 08.10.2013 г.

Прочети повече

Информация за проведена процедура с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх. № DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Публикувано на: 13.09.2013 год.

Прочети повече

COУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР. МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019793
С ПРЕДМЕТ: „Разработване на програми за допълнителни занятия на децата, застрашени от отпадане" за изпълнение на Договор № BG051PO001-4.1.05 - 0198 по проект: „ Аз и ти: Заедно можем повече – приеми ме такъв, какъвто съм", схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Срок за получаване на офертите: до 16,00 часа на 18.09.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019479
С ПРЕДМЕТ: «Доставка на употребяван колесен комбиниран багер – 1 брой за нуждите на Общинско предприятие «БКС» към Община Малко Търново»
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 10.09.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019399
С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 10.09.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019360 С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за Община Малко Търново във връзка с изпълнение на договор №А12-22-51 от 15.05.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в община Малко Търново", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 09.09.2013 г.

Прочети повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ "Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново, ЦДГ "Ален мак" с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново".
Публикувано на: 23.08.2013 год.
Валидно до: 27.08.2013 год., 11:00 часа

Прочети повече

Информация за проведена процедура с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."
Публикувано на: 23.08.2013 год.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС" КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО" с 3 /три/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на цимент";
Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция";
Обособена позиция № 3 – „Доставка на негасена вар".
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 20.09.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че във връзка с обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 901882 с предмет:
„ЗАКУПУВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ ДОПИР ДО ЕКРАН"
На 27.08.2013г. в заседателната зала в сградата на Община Малко Търново на адрес: гр. Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, ет. 2 ще се проведе заседание на комисията определена със Заповед № 390/23.08.2013г. на кмета на Община Малко Търново, която ще разгледа, оцени и класира постъпилите оферти.

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх. № DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Публикувано на: 05.08.2013 год.
Валидно до: 07.08.2013г. – 14:00часа

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9018084 С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект и осъществяването на авторски надзор по проект: „Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново".
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 02.08.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 901882 С ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ ДОПИР ДО ЕКРАН" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Закупуване на аудио-визуално оборудване" Обособена позиция № 2 „Закупуване на специализирани компютърни системи" по проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии", финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ № 02/313/00218/21.11.2012г"
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.08.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9017926 С ПРЕДМЕТ: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по Мярка 322- "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО".
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 30.07.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9017895 С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-51/15.05.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Малко Търново", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 30.07.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9016968 С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционен проект изработен във фаза технически проект за многофункционален спортен комплекс гр.Малко Търново".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 05.07.2013 г.

Прочети повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Публикувано на: 20.06.2013 год.
Валидно до: 24.06.2013г. – 13:00часа

Прочети повече

Съобщение за промяна на насрочения ден и час - 14.06.2013 год. от 10:30 часа за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Публикувано на: 14.06.2013 год.

Прочети повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Публикувано на: 12.06.2013 год.
Валидно до: 14.06.2013 год., 10:30 часа

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9015911 С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Малко Търново при следните самостоятелно обособени позиции:
1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие".
2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 05.06.2013 г.

Прочети повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011 по обособена позиция №1: „Доствка и монтаж на оборудване и обзавеждане" и по обособена позиция №2: „Доствка на линейка".
Публикувано на: 23.05.2013 год.
Валидно до:29.05.2013 год.,10:30 часа

Прочети повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център". по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.
Публикувано на: 20.05.2013 год.
Валидно до:23.05.2013 год.,10:00 часа

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9015566 С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло и други консумативи по ЗБУТ" по проект „Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж" в община Малко Търново", договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013" схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 27.05.2013 г.

Прочети повече

Информация за проведена процедура с предмет: "Консултантски услуги за управление на проект DIR-510211621-6-50 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"към ЗИП" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Прочети повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011".

Публикувано на: 22.04.2013 год.

Валидно до: 25.04.2013 год., 13:30 часа

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава,че с решение №154/18.04.2013 год. на Кмета на Община Малко Търново бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх. № DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Срокът за закупуване на документацията е 15.05.2013 год. – 17:00часа.

Офертите се подават до 22.05.2013год. – 17:00 часа

За повече информация на страницата на Агенцията по обществени поръчки, открита процедура с уникален № 00031-2013-0005

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9014394 С ПРЕДМЕТ: "Ремонт на общинските пътища: път І – 79612 І-9 - Звездец-Евренозово - Близнак ІІІ-908; пътІV- 90095 ІІ – 99 - Царево - Малко Търново - Сливарово; път ІV - 98028 І-9 – м.Босна – Звездец – Младежко; път ІV-98704 ІІІ-907 – м.Босна – Визица – Бяла вода; път ІV - 98708 ІІІ-907 - м. Босна – Визица - Калово; път І – 9 ІV-98032 ІV-980 - Звездец – Малко Търново - Бръшлян; път ІV-98712 ІІІ – 907 - м. Босна - Визица - Заберново; път І–9 ІV–98033 ІV-980 - Звездец – Малко Търново – Стоилово; път BGS3099 М1/І-9/ - Звездец – м. „Петрова нива" на територията на Община Малко Търново".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 24.04.2013 г.

Прочети повече

Съобщение за датата , часа и мястото на отваряне на постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9013663 С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на народни обичаи" по проект : „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии", договор за безвъзмездна финансова помощ: №02/313/00218/21.11.2012г. на Програма за развитие на селските райони през периода 2007 – 2013 г. по мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности" състояща се от две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 с наименование: „Закупуване на народни носии", която включва: закупуване на 17 броя женска носия; закупуване на 5 броя мъжка носия; закупуване на 5 броя мъжка риза; закупуване на 20 броя детска носия - момче; закупуване на 20 броя детска носия - момиче; закупуване на 20 броя ямурлук; закупуване на 37 броя цървули; закупуване на 17 броя пафти; закупуване на 17 броя пендари; закупуване на 37 броя калпаци; - Обособена позиция № 2 с наименование: „Закупуване на музикални инструменти" която включва: закупуване на 1 брой гайда; закупуване на 1 брой тъпан; закупуване на 1 брой акордеон.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 03. 04. 2013 г.

Прочети повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Консултантски услуги за управление на проект DIR-510211621-6-50 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"към ЗИП" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Публикувано на: 18.03.2013 год.

Валидно до: 20.03.2013 год., 11:00 часа

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9013218 С ПРЕДМЕТ: „Доставка на консумативи и канцеларски материали"по проект „Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж" в община Малко Търново", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013" схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 25.03.2013 г.

Прочети повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011 Уникален номер в регистъра на АОП: 00031-2013-0003 вторник, 12 март 2013 год. – сряда, 03 април 2013 год., 17:00 часа.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9012215 С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности по информация и публичност" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на материали по публичност" и Обособена позиция № 2 „Организиране на начална и заключителна пресконференция" по проект: „Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж" в община Малко Търново", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013" схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА" .

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 26.02.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9012075 С ПРЕДМЕТ: „Извършване на одит" за изпълнение на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в „Медицински център"" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.02.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9011627. С ПРЕДМЕТ: „Услуги за осъществяване на одит по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17.00 часа на 11.02.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9011432 С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център"" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 04.02.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9010909 С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център"" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 21.01.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9010693 С ПРЕДМЕТ: „Услуги за осъществяване на одит по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 10.01.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9010342 С ПРЕДМЕТ: „Дейности по информираност и публичност на проект : "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 02.01.2013 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9008880. С ПРЕДМЕТ: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 04.12.2012 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9008289 С ПРЕДМЕТ: „Ремонтни работи по полагане на пътна настилка - асфалтиране на ул. „Изгрев и ул. „Гоце Делчев" в гр. Малко Търново ".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 14.11.2012 г.

Прочети повече

Община Малко Търново – официален сайт Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2012/2013 г. на територията на Община Малко Търново".

Публикувано на: 08.10.2012 год.

Валидно до: 10.10.2012 год., 11:00 часа

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006565 С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на дейности за информиране и публичност по проект „Изграждане на достъп до всички части на сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания" гр. Малко Търново".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 29.09.2012 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006382 С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на стълбищен подемник за хора с увреждания" по проект: „Изграждане на достъп до всички части на сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания" гр. Малко Търново".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 25.09.2012 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006137 С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционeн проект – ПУП-ПРЗ на разширяване на съществуващия гробищен парк в гр. Малко Търново в имот с идентификатор 46663.501.1481.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 18.09.2012 г.

Прочети повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ДСП с. Граматиково, ОДЗ "Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново, ЦДГ "Ален мак" с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново".

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9005047С ПРЕДМЕТ: "Доставка на цимент и пясък за Общинско предприятие "БКС" към Община Малко Търново по обособени позиции, както следва: обосособена позиция №1 „Доставка на цимент" и обособена позиция №2 „Доставка на пясък".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.08.2012 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9004219 С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на технически проекти за съоръжения за превенция на горски пожари по проектно предложение „Опазване на горските територии на Община Малко Търново от пожари" за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони, Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" 2007 – 2013 година".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 31.07.2012 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002855 С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"", вх.№DIR-510211621-650 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Реф. № BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.06.2012 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002626 С ПРЕДМЕТ: "Организиране и провеждане на мерки за информация и публичност по проект: „Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия бряг в с. Младежко"- дейност по сключен договор № BG161PO001/4.1-04/2010/040 между Община Малко Търново и МРРБ, във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 " Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини", съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 15.06.2012 г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9001655

С ПРЕДМЕТ: "Извършване на архитектурно заснемане и изработване на комплексен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване и оборудване на съществуваща сграда в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново" с цел преструктиране в „Медицински център", в обхват и обем определен от техническо задание, в рамките на кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество" Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции" Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 17.05.2012 г.

Прочети повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на улични осветителни тела, кошчета за отпадъци – дървени, дървени пейки (неподвижни без облегалки), дървени перголи, пикник маса с дървен плот и седалки, седалки амфитеатър, специализирано подово покритие и дървен заслон при изпълнение на проект: "Изграждане на многофункционален посетителски център с. Граматиково, община Малко Търново" - финансиран по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности", приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" от Програмата за развитие на селските райони - за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между ДФЗ и Община Малко Търново

 

Прочети повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР и доставка на ПСОВ на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и доставка на оборудване за пречистване на битови отпадъчни води в с. Заберново", по проект с ИД 02/321/00761 „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция в село Заберново", по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Прочети повече

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре