Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

Банкова сметка на Общинска администрация - Малко Търново

BG47STSA93008400000200

 

Н а и м е н о в а н и е    з а    в и д   п л а щ а н е
Данък върху недвижимите имоти
Данък върху наследствата
Данък върху превозните средства
Такси за битови отпадъци
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
Туристически данък 
Други данъци
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
Приходи от наеми на имущество
Приходи от наеми на земя
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
Приходи от лихви по срочни депозити
Дивидент
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
Приходи от продажби на земя
Приходи от концесии
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
Приходи от продажба на нематериални активи
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети
Други неданъчни приходи
Такси за технически услуги
Такси за ползване на детски градини
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
Такси за добив на кариерни материали
Такси за административни услуги
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
Такси за ползване на полудневни детски градини
Такси за ползване на общежития и други по образованието
Такси за гробни места
Туристически такси
Такси за притежаване на куче
Други общински такси
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре