,

Община Малко Търново - Странджа
Обяви, съобщения
06.02.2014 год.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящото изготвяне на Общ устройствен план на община Малко Търново, уведомяваме собствениците на поземлени имоти, които се намират в близост до населените места, че могат да подадат заявления за включването им в регулация до 10.03.2014 г.
Пълен текст
03.02.2014 год.
 

З А П О В Е Д

№ ......40....../....31.01..2014. год.
На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал.1 и чл. 4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Решение № 74/17.02.2012 г. на Общински съвет Малко Търново
З А П О В Я Д В А М:
Откривам процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 14.02.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на Самостоятелно помещение – кафе-сладкарница, с обща площ 180 кв. м /сто и тридесет/ на първия етаж на сграда – Младежки дом
Пълен текст
24.01.2014 год.
 

П О К А Н А

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31. 01. 2014 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета”, гр. Малко Търново . Заседанието ще премине при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
Пълен текст
24.01.2014 год.
 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Малко Търново съобщава, че в Държавен вестник бр. 6/21.01.2014 г. е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на водопровод, захранващ ПИ 049004 по КВС на с. Визица, община Малко Търново.
Пълен текст
10.01.2014 год.
 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Малко Търново открива процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 27.01.2014 г. от 14.00 часа, в залата на общината за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Сливарово и с. Визица.
Информация на тел. 059523034 и на сайта на общината.
Пълен текст
10.01.2014 год.
 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Малко Търново открива процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 28.01.2014 г. от 11.00 часа, в залата на общината за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Звездец за пчалин.
Информация на тел. 059523034 и на сайта на общината.
Пълен текст
03.01.2014 год.
 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Малко Търново съобщава че в Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2014г. е обнародвано съобщение за изработване на проект за подробен устроиствен план.
Пълен текст
18.12.2013 год.

Уважаеми животновъди,
Областна дирекция "Земеделие" Бургас, Ви информира: МЗХ стартира кампания за предоставяне на държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво."
Пълен текст
16.12.2013 год.
 

П О К А Н А

НА На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20. 12. 2013 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета”, гр. Малко Търново . Заседанието ще премине при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д :
Пълен текст
13.12.2013 год.
 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Пълен текст
12.12.2013 год.
 

П Р О Г Р А М А

НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
Пълен текст
28.11.2013 год.
 

Покана за публично обсъждане

Кметът на Община Малко Търново На основание чл.84, ал.2 от новия Закон за публични финанси Кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 09.12.2013 год. от 17.00 часа в Лекционната зала на читалище Малко Търново НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на бюджетната прогноза за 2014 г.на Община Малко Търново
Пълен текст
20.11.2013 год.
 

З А П О В Е Д

№…511…/…....18.11.2013 год< /br> На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 317/25.10.2013 г. на Общински съвет Малко Търново и с чл. 4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси О Т К Р И В А М:
Пълен текст
12.11.2013 год.
 

З А П О В Е Д

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решение № 292/30.08.2013 г. и Решение № 321 и 322 от 25.10.2012 г. на Общински съвет Малко Търново

З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 22.11.2013 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери както следва 1. имот № 001310 – 6,102 дка в землището на с. Граматиково 2. имот № 066029 – 12,000 дка в землището на с. Граматиково 3. имот № 000703 – 25,026 дка в землището на с. Евренозово
Пълен текст
01.11.2013 год.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Малко Търново, на основание чл.68 и сл. от ЗОП уведомява участниците в обявената обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изграждане на съоръжения за превенция – 1 брой наблюдателна кула и 1 брой изкуствен водоизточник по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”,
Пълен текст
30.10.2013 год.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Малко Търново съобщава, че е издадено Решение № БС-08-ПР/ 24.10.2013 г. на Министерство на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас за прекратяване на процедура по екологична оценка на план:
Пълен текст
21.10.2013 год.
 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ПУСНА НОВА УСЛУГА ЗА ЖИТЕЛИТЕ СИ. МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ И СИСТЕМАТА ИПЕЙ. ПЛАЩАНЕТО Е САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ .
Пълен текст
21.10.2013 год.
 

П О К А Н А

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25. 10. 2013 година от 11.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета”, гр. Малко Търново .
Пълен текст
09.10.2013 год.
 

П О К А Н А

На 11 октомври 2013 г. , 13.30 ч., в Заседателната зала на НЧ “Просвета—1914”-гр. Малко Търново ще се състои Извънредна сесия на Общински съвет– М. Търново.
Пълен текст
03.10.2013 год.
 

Прессъобщение

На 08.10.2013 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново ще бъде проведена началната пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Малко Търново”, финансиран по Оперативна програма „Администратвен капацитет 2007-2013 год.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Пълен текст
02.10.2013 год.
 

Прессъобщение

Начална пресконференция и церемония по Първа копка на регионално депо за отпадъци - Малко Търново На 07.10.2013 г. от 10.30 ч. в местност “Мечкобиево”, гр. Малко Търново ще бъде проведена официалната церемония за стартиране на
Пълен текст
27.09.2013 год.
 

Съобщение

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда Общинска администрация Малко Търново съобщава, че е издадено разрешение за строеж № МТ14/18.09.2013 г.,
Пълен текст
27.09.2013 год.
 

Съобщение

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда Общинска администрация Малко Търново съобщава, че е издадено разрешение за строеж № МТ15/18.09.2013 г.,
Пълен текст
27.09.2013 год.
 

Съобщение

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда Общинска администрация Малко Търново съобщава, че е издадено разрешение за строеж № МТ12/18.09.2013 г.,
Пълен текст
25.09.2013 год.
 

Съобщение

за отваряне ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на цимент“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на негасена вар“
Пълен текст
23.09.2013 год.
 

П О К А Н А

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26. 09. 2013 година от 13 . 30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета”, гр. Малко Търново . Заседанието ще премине при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д :
Пълен текст
09.09.2013 год.
 

О Б Я В А

от ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда У В Е Д О М Я В А М Е Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО МЛАДЕЖКО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”.
Пълен текст
Текущи проекти
 • Проект по ОСЗ
 • Проект Заберново
 • Проект Граматиково
 • Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко
 • Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново
 • 
Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново” с цел преструктиране в „Медицински център”
 • 
Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново” с цел преструктиране в „Медицински център”
 • 
ПРОЕКТ : 
„Създаване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”в община Малко Търново”
 • Проект Петрова нива
 • Проект ОПАК
 • Проект Подобряване на устойчивото и икономическо развитие на гранични общини чрез осигуряването на достъпна инфраструктура и подобряване на населените места
 • Проект ОПАК